Stugsommar

Stugsommar eller DanCenter A/S, allmänna hyresvillkor – Sverige

Nedanstående allmänna hyresvillkor, “Fritidshus ABC” och den för var tid gällande prisöversikten, gäller för samtliga fritidshus i Sverige, Norge, Tyskland. För fritidshusen i Schleswig-Holstein och Niedersachsen är DanCenter GmbH:s roll att förmedla fritidshuset mellan den som hyr fritidshuset och fritidshusets ägare. För fritidshus i Sverige, Norge och resterande del av Tyskland är DanCenter A/S:s roll att förmedla fritidshuset mellan den som hyr fritidshuset och fritidshusets ägare, i bestämt semestersyfte. DanCenter A/S och DanCenter GmbH äger inte fritidshuset utan har av ägaren till fritidshuset fått rätten att handla i främmande namn och för fritidshusägarens räkning. DanCenter A/S och DanCenter GmbH vidaresänder den del av hyresbeloppet till fritidshusets ägare som tillkommer denne och erhållerför egen del enbart en provision för förmedlingen.

1. Ingående av hyresavtal med Stugsommar eller DanCenter A/S GmbH som förmedlare, på fritidshusägarens vägnar.

1.1 I de efterföljande allmänna hyresvillkor förekommer förkortningen DC. Detta uttryck används i de allmänna hyresvillkoren för så väl DanCenter A/S som för DanCenter GmbH, beroende av om det uthyrda fritidshuset är beläget i Sverige, Norge, Tyskland.

1.2 När beställningen görs lämnar hyrestagaren ett bindande anbud till DC om att ingå avtal om hyra av det av kunden valda fritidshuset. Beställning kan ske skriftligt, muntligt eller per telefon – direkt hos DC eller genom hyrestagarens resebyrå. Hyrestagarens hyra av ett fritidshus i Schleswig-Holstein och Niedersachsen sker genom beställning hos DanCenter GmbH. Hyrestagarens hyra av ett fritidshus i Sverige, Norge och övriga delar av Tyskland sker genom beställning hos DanCenter A/S. Oavsett produktland är beställningen bindande för hyrestagaren. DC är berättigat att på fritidshusägarens vägnar acceptera hyrestagarens beställning. DanCenter A/S eller DanCenter GmbHs accept, på fritidshusägarens vägnar, sker därefter genom en skriftlig accept och bekräftelse till hyrestagaren.

1.3 Vid beställning på Internet via en av DCs webbplatser bekräftas beställningen elektroniskt. På hyresbeviset har DC angett fritidshusets och nyckelutlämningsställets adress. En bekräftelse från hyrestagarens resebyrå ersätter inte DCs bekräftelse. Vid ankomsten till nyckelutlämningsstället överlämnas hyresbeviset till lokalkontoret, ägaren av fritidshuset eller dennes representant. Hyrestagaren får därefter nycklarna till fritidshuset samt en blankett gällande omkostnader som beror på förbrukningen (när dessa inte är inkluderade i hyresbeloppet). Mätarställningen för el, värme, gas och vatten skall i dessa fall anges på blanketten, både vid ankomst och avresa.

1.4 Om avtalets innehåll avviker från beställningen och hyrestagaren inte kan acceptera det avvikande innehållet ska denne inom 10 dagar lämna skriftligt meddelande om detta. Om hyrestagaren underlåter detta anses avtalet ha ingåtts med det innehåll som avtalet har.

1.5 I hyresbeloppet ingår en avbeställningssäkring, som ger möjlighet att annullera i enlighet med gällande annulleringsvillkor (se punkt 6.) DC uppmärksammar vidare på att hyresbeloppet inkluderar en trygghetsförsäkring för hyrestagaren, om olyckan skulle vara framme. Närmare specifikation av täckning och villkor finns på www.dancenter.se/info/forsakring.

1.6 Fram till inflyttningsdagen får hyrestagaren överlåta hyresbeviset med dess rättigheter och skyldigheter till tredjeman. DC kan motsätta sig överlåtelse om tredjeman inte har semestersyfte eller om tredjemans deltagande strider mot lag eller offentlig myndighets föreskrifter eller om hyrestagar har vidareuthyrning av fritidshuset som avsikt. Vid tredjemans övertagande av hyresbeviset ansvarar hyrestagaren för tredjemans skadevållande handlingar och hyrestagaren och tredjeman är solidariskt ansvariga för varje krav som ställs av DC, däribland krav som ställs av DC i enlighet med detta avtal. DCs omkostnader vid överlåtelse av hyrestagarens rättigheter och skyldigheter utgör SEK 500.

1.7 För att ingå ett hyresavtal skall hyrestagaren vara fyllda 18 år.

2. Betalning

2.1 Vid hyresavtalets ingående översänder DC bekräftelse och hyresbevis på fritidshusägarens vägnar. Samtidigt förfaller en förskottsbetalning på 25% av hyresbeloppet. Resterande hyresbelopp ska vara DC tillhanda senast 36 dagar före inflyttningsdagen. DCs avräknar det fulla hyresbeloppet till fritidshusägaren med avdrag för DC:s ersättning för utfört förmedlingsarbete. Vid beställning mellan 55 och 21 dagar före hyresperiodens inledning ska betalning ske genast efter mottagandet av DCs bekräftelse, genom antingen banköverföring eller betal- eller kreditkort. Vid beställning mindre än 21 dagar före hyresperiodens inledning ska betalningen ske omedelbart. Dock kan betalning endast ske med betal- eller kreditkort. Om hela hyresbeloppet inte är inbetalat i rätt tid kan hyrestagaren inte framställa krav gentemot vare sig DC eller ägaren av fritidshuset. Det totala hyresbeloppet innehåller en administrationsavgift, som täcker alla DC:s omkostnader gällande inbetalning och återbetalning av eventuell deposition samt en kortavgift. Administrationsavgiften tas ut direkt av hyrestagaren i samband med förskottsbetalningen av hyresbeloppet för fritidshuset och återbetalas inte vid hyrestagarens eget önskemål om avbokning, jmf. punkt 6.

2.2 De angivna priserna är veckopriser (lördag till lördag). Priset är säsongsberoende. Vid vistelser i mer än en vecka kan priset för veckorna variera, beroende på övergångar till en ny säsong. I vissa hus ingår slutstädning i hyrespriset. Läs mer om detta i punkt 3.1. De angivna priserna för hyra av båt, motor och liknande är också veckopriser.

2.3 Dessa hyresvillkor gäller för kunder bosatta i Sverige. Priserna anges därför i svenska kronor. Svenska kronor betraktas som gällande valuta vid beställningar från Sverige.

3. Fritidshuset / övriga omkostnader / deposition osv.

3.1 Fritidshuset får maximalt bebos av det antal personer som anges i beskrivningen av fritidshuset. Det är dock tillåtet att ta med ett barn under tre år utöver det tillåtna antalet personer. Vid överbeläggning har såväl DC som ägaren av fritidshuset rätt att avvisa det överskjutande antalet personer. Hyresperioden börjar normalt på lördag och inflyttning kan tidigast ske efter kl. 16.00. Uppställning av tält, husvagn och liknande på tomten är inte tillåtet. Städningen av fritidshuset vilar på hyrestagarens ansvar. Vid utflyttning ska fritidshuset och inredningen städas. Slutstädning kan mot betalning beställas på DCs lokalkontor eller vid bokningstillfället. I Norge och Sverige är det endast i enskilda fall som denna tjänst erbjuds. Här beställs slutstädningen mot betalning hos fritidshusets ägare eller hos dennes representant. Läs mer om slutstädning i Stug-ABC. Även om slutstädning har beställts ska fritidshuset lämnas i prydligt skick och diskning ska utföras av hyrestagaren, så att porslin, bestick och liknande köksredskap lämnas i rengjort skick. Vid hyrans avslutning ska hyrestagaren lämna fritidshuset senast kl. 10.00. Om beskrivningen av fritidshuset innehåller en bestämmelse om obligatorisk slutstädning ska detta vara tydligt markerat. Betalning för obligatorisk slutstädning sker samtidigt med betalning av hyresobjektets totala hyrespris. I prislistor och översikter framgår den obligatoriska slutstädningen av två olika veckopriser. Det högsta priset är hyrespriset för en vecka inklusive slutstädning och det lägre priset är hyrespriset per vecka för de efterföljande veckorna.

3.2 Förbrukning av el, värme, gas och vatten är extrakostnader och skall efter vistelsen avräknas samtidigt med återlämnandet av nyckeln, jfr. punkt 3.3. Förbrukningskostnaderna för hyresperioden, som framgår av hyresbeviset, kommer att faktureras för hela hyresperioden även om fritidshuset utnyttjas en kortare tid.

3.3 Vid bokningstidpunkten eller när nyckeln till fritidshuset hämtas, kan en deposition samtidigt krävas. En deposition fungerar som säkerhet för att nyckeln återlämnas och att fritidshuset lämnas i städat och skadefritt skick. För vissa fritidshus kan det krävas en högre deposition. Betald deposition, avräknat eventuella förbrukningsrelaterade samt skade- och rengöringsomkostnader, avräknas ca. 21 dagar efter avresa. Tänk på att informera lokalkontoret om kontonummer, så att depositionen kan återbetalas. I Norge och Sverige avräknas depositionen direkt med ägaren av fritidshuset eller dennes representant, avgiften kan därför avvika från dessa hyresvillkor. Storleken på eventuell deposition framgår av stugbeskrivningen. Om hyran varar i mer än 3 veckor samt vid uthyrning i perioden mellan jul och nyår, betalas en tredubbel deposition vid nyckelutlämningen. Om en grupp önskar utnyttja det bokade fritidshuset kräver enskilda fritidshusägare högre deposition. En grupp består av minst 6 personer, som inte har familje- eller partner semester. Oavsett detta är det ändå att räkna som en grupp om det är 6 eller fler resenärer om ingen person är över 25 år. Gällande dessa grupper skall det vid nyckelutlämningen erläggas en högre deposition om 3.500,-/person. Dessutom är lokalkontoret, ägaren eller dennes representant berättigad att kräva betalning för slutstädning, som i dessa fall blir obligatorisk. Om ett fritidshus inte uthyres till grupper framgår detta i beskrivningen. Grupper skall senast samtidigt med bokningen anmäla sig som en grupp. Lokalkontoret, ägaren eller dennes representant har rätt att avvisa en grupp om inte anmälan om grupp gjorts redan vid bokningstillfället. När hyresperioden är slut, är hyresgästen skyldig att återlämna nyckeln samt avräkna extra omkostnaderna med lokalkontoret, ägaren eller dennes representant. Fritidshuset kontrolleras och avsynas avseende tillfredställande slutstädning på avresedagen, och det avräknade beloppet för extra omkostnader kontrolleras av lokalkontoret, ägaren eller dennes representant. Denna kontroll sker senast innan nästa hyresgästs inflyttning.

3.4 Det är tillåtet att ta med upp till två husdjur i de fritidshus som i beskrivningen av fritidshus är markerade med en hundsymbol. Hundar skall gå i koppel.

3.5 Notera att en turistskatt måste betalas i Tyskland. Det kan förekomma regionala skillnader. Turistskatten, så kallad "kurskatt" betalas per person och övernattning på stället.

4. Hyresavtal förmedlat av DC på fritidshusägarens vägnar

4.1 Det som omfattas av hyresavtalet framgår uteslutande av DCs husbeskrivningar för de förmedlade fritidshusen. Utöver detta gäller eventuella ändringar som har påförts hyresbeviset eller som senare meddelas hyrestagaren skriftligt. Avtal som avviker från det nämnda ska bekräftas skriftligt av DC.

4.2 Reservation görs för fel, ändringar och skrivfel m.m.

4.3 Andra broschyrer om fritidshus, områden och färjor, som inte har getts ut av DC, är inte bindande för DC och fritidshusägaren.

4.4 Resebyråer, internetportaler och andra bokningsställen är inte behöriga att ingå avtal som avviker från dessa hyresvillkor eller upplysningar i den gällande katalogen.

5. Ändring av hyresavtalet och prishöjning

5.1 DC kan på fritidshusägarens vägnar göra ändringar i hyresavtalet efter ingåendet, i den omfattning som ändringarna beror på att DC har blivit uppmärksam på att hyresobjektets faktiska omständigheter är annorlunda än det som ursprungligen uppgavs för eller antogs av DC. Ändringarna kan endast göras om DC vid kontraktstidpunkten var i god tro och om ändringarna inte påverkar vistelsen som helhet. DC är förpliktigat att genast informera hyrestagaren om ändringar av eller avvikelser från hyresavtalet när dessa kommer till DCs kännedom. Om ändringarna innebär en stor olägenhet för hyrestagaren erbjuder DC en kostnadsfri ombokning till ett likvärdigt fritidshus eller en avbeställning utan kostnad för hyrestagaren. Utöver detta erbjuds ingen ytterligare ersättning. Hyrestagaren skall skriftligt eller via e-post ställa krav i förhållande till dessa gällande rättigheter.

5.2 DC förbehåller sig rätten att på fritidshusägarens vägnar, ändra hyrespriset om särskilda kostnader t.ex. avgifter eller valutakurser förändras. Ändringar kan ske i följande omfattning:

5.2.1 Om beloppet för ex.vis en avgift vid hyresavtalets ingående förändras gentemot DC, kan DC exempelvis ändra sitt veckopris i motsvarande omfattning.

5.2.2 Vid ändringar i växelkurser efter hyresavtalets ingående, som överstiger/är mindre än de årligen fastställda växelkurserna, kan hyresbelippet ändras med samma procentsats som den använda valutan har ändrats med.

5.2.3 En prishöjning är endast tillåten om; perioden mellan hyresavtalets ingående och hyresperioden överstiger fyra månader, och de höjningar som uppstår inte redan hade uppstått vid avtalets ingående eller vid denna tidpunkt kunde förutses av DC.

5.2.4 Om en anpassning av hyresbeloppet skulle bli aktuell är DC skyldig att informera hyrestagaren utan oskäligt dröjsmål. Vid en prishöjning på mer än 5 % har hyrestagaren, utan vidare motivering, rätt att träda ur hyresavtalet eller kräva minst en likvärdig fritidshusvistelse som ersättning, om DC har möjlighet att erbjuda en sådan ur sitt övriga utbud av fritidshus, utan extra kostnad för hyrestagaren. Hyrestagaren är skyldig att meddela DC om detta önskemål omedelbart efter meddelandet om prishöjningen på grund av nämnda omständigheter.

6. Hyrestagarens annullering av hyresavtalet

6.1 Före vistelsens inledning får hyrestagaren när som helst skriftligt, per brev eller e-post till DC, med angivande av motivering, annullera hyresavtalet. DC är berättigat att hantera annulleringen av avtalet på fritidshusägarens vägnar. Annulleringen gäller inte förrän den har kommit DC tillhanda. Om hyrestagaren annullerar avtalet eller inte inleder vistelsen får DC kräva ersättning för de av DC utförda arrangemangen gentemot tredjeman samt för DCs egna omkostnader och eventuella ersättningskrav. Följande annulleringsavgifter kommer att krävas (samt eventuell tillköpt försäkring):

6.2 Fram till 60 dagar före hyresperiodens inledning: 0% av totalhyran, dock minst SEK 500:- + administrationsavgift.

6.3 59–35 dagar före hyresperiodens inledning: 0% av totalhyran, dock minst SEK 500:- + administrationsavgift.

6.4 Från den 34:e dagen fram till och med ankomstdagen eller senare och vid uteblivelse: 100% av totalhyran + administrationsavgift.

6.5 Förbetalda tilläggsbeställningar som t.ex. sänglinne, slutstädning och barnstol mm återbetalas till 100% vid hyrestagarens annullering av hyresavtalet.

6.6 Ombokning; om en bokning blir ombokad till en senare period än den ursprungliga bokningen kommer avbeställningsavgiften baseras utifrån den första ursprungliga bokningens ankomst datum.

7. Ändring av hyresavtalet

7.1 Fram till 60 dagar före vistelsens inledning tillmötesgår DC på fritisdhusägarens vägnar så långt som möjligt hyrestagarens önskemål om ändring av hyresavtalet. För detta tar DC en avgift på SEK 500:-. Senare ändringar kan endast göras i form av hävning av hyresavtalet i förhållande till ovan nämnda villkor, jmf. punkt 6.1.

8. Outnyttjade avtalade tjänster

8.1 Om hyrestagaren av skäl som inte har med DC eller fritidshusägaren att göra, underlåter att utnyttja eller kräva de i hyresavtalet avtalade tjänsterna har hyrestagaren ingen rätt att kräva hel eller delvis återbetalning.

9. DCs hävning av hyresavtalet på fritidshusägarens vägnar

9.1 DC kan på fritidshusägarens vägnar häva avtalet i följande fall:

9.1.1 Om hyrestagaren eller en av dennas medresenärer vanvårdar fritidshuset eller grovt försummar sina skyldigheter. Fritidshusägaren och DC behåller rätten till ytterligare ersättning, utöver hyresbeloppet och eventuell deposition, tills samtliga omkostnader har gjorts upp och betalats. Eventuella merkostnader i samband med hemresa betalas av hyrestagaren själv.

9.1.2 Om hyrestagaren inte uppfyller de betalningsfrister som föreskrivs i punkt 2 skickar DC en påminnelse till hyrestagaren med angivande av en senare betalningsfrist. När denna frist har gått ut har DC på fritidshusägarens vägnar rätt att häva hyresavtalet. Vid DCs hävning till följd av utebliven betalning tillämpas de avbeställningsavgifter som föreskrivs i punkt 6, med det ursprungliga betalningsdatumet som brytdatum.

10. DCs rätt att säga upp hyresavtalet

10.1 DC får säga upp hyresavtalet utan varsel om fritidshusägaren inte kan eller vägrar ställa fritidshuset till förfogande för de hyrestagare som DC förmedlat kontrakt till. En förutsättning är att DC självt inte bär skulden till de grundläggande omständigheterna kring att ägaren av fritidshuset inte uppfyller hyresavtalet.

10.2 DCs rätt att säga upp hyresavtalet gäller på villkoret att DC, om detta är möjligt, erbjuder ett fritidshus i likvärdigt skick som det avtalade och hyrestagaren inte accepterar detta erbjudande. I detta fall återbetalas det redan inbetalda hyresbeloppet.

10.3 Vid en uppsägning i enlighet med punkt 10.1–10.2 friskriver sig DC från hyrestagarens eventuella ersättningsansvar, jfr. punkt 13.4.

11. Force majeure

11.1 Om vistelsen på grund av omständigheter som inte kunde förutses vid hyresavtalets ingående blir väsentligt försvårad, hotad eller begränsad till följd av force majeure (t.ex. krig, förbud till följd av eller i enlighet med lag samt annat administrativt avgörande, strejk, lockout, olje- eller bensinransonering, stängda gränser, epidemier, natur- och miljökatastrofer osv.) får DC på fritidshusägarens vägnar eller hyrestagaren säga upp avtalet. Om hyresavtalet sägs upp får DC på fritidshusägarens vägnar kräva betalning av de kostnader som DC har haft samt betalning för de kostnader som hör samman med vistelsens upphörande.

11.2 Om hyresobjektet blir förstört genom brand eller annan olycka upphör avtalet omedelbart.

12. Hyrestagarens befogenheter

12.1 Avhjälpning: Om fritidshuset har en brist får hyrestagaren kräva avhjälpande. DC får dock på fritidshusägarens vägnar avvisa önskemål om avhjälpande om det innebär oskäliga kostnader för fritidshusägaren och DC. DC får också på fritidshusägarens vägnar kräva avhjälpande genom att skaffa likvärdig ersättning i form av ett annat fritidshus.

12.2 Prisnedsättning: Hyrestagaren får kräva en proportionerlig nedsättning av hyresbeloppet, för den tid då en brist har sänkt hyresobjektets värde för hyrestagaren. Hyresbeloppet ska då sänkas med differensen mellan värdet på semestervistelsen vid försäljningstidpunkten utan brist och värdet med de faktiska bristerna. Det är en förutsättning för det ovanstående att DC på fritidshusägarens vägnar inte genast har avhjälpt bristen, eller att bristen inte kunde avhjälpas inom rimlig tid efter hyrestagarens reklamation, och det vilar därmed på hyrestagarens ansvar att skyndsamt informera om en brist (reklamera).

12.3 Hävning: Om hyresobjektet är bristfälligt och DC på fritidshusägarens vägnar inte genast avhjälper bristen, eller om den inte kan avhjälpas inom rimlig tid, får hyrestagaren häva hyresavtalet, om bristen måste anses väsentlig eller om DC eller fritidshusägaren har handlat försumligt. Hävningen ska av bevismässiga orsaker ske skriftligt till DC via e-post, fax eller brev. Vid hävningen är hyrestagaren skyldig att betala DC den del av hyresbeloppet som beräknas för den tid då hyrestagaren har utnyttjat fritidshuset.

12.4 Reklamationsfrist: Om hyresobjektet är bristfälligt vid hyresperiodens inledning ska hyrestagaren, för att inte förlora rätten att senare åberopa bristen, senast fyra veckor efter hyresperiodens inledning meddela DC att hen vill göra den gällande. Notera att kompensation inte kan krävas om inte DC får möjlighet att avhjälpa bristen.

13. Ansvarsfriskrivning för brister

13.1 Fritidshusägaren och DC kan inte göras ersättningsskyldigt för brister i hyresobjektet samt tillbehör till hyresobjektet om inte DC och/eller fritidshusägaren har handlat grovt oaktsamt eller uppsåtligt.

13.2 För information som lämnas av DC antingen muntligt eller i katalog, på hemsida eller i annat material som publiceras av DC, som inte motsvarar de faktiska förhållandena i fritidshuset eller på semesterorten, och som utgör en brist i förhållande till det som har avtalats kan DC inte göras ersättningsskyldigt om inte informationen har lämnats genom grov oaktsamhet eller uppsåt.

13.3 DC är inte ansvarigt för brister i hyresobjektet som beror på förhållanden som kan tillskrivas ägaren av fritidshuset. DC ansvarar därmed inte för omständigheter som utgör brister i förhållande till det som har avtalats, som kan tillskrivas ägaren av fritidshuset.

13.4 Vid en uppsägning i enlighet med punkt 10.1–10.3 i detta avtal kan DC inte göras ersättningsskyldigt för att ägaren av fritidshuset inte kan ställa fritidshuset till förfogande, om inte DC eller ägaren av fritidshuset har agerat på ett sätt som medför ansvar genom grov oaktsamhet eller uppsåt.

14. Ansvarsfriskrivning för skador

14.1 Följande gäller för skador som orsakas på hyrestagarens privata och yrkesmässiga föremål, samt på privata och yrkesmässiga föremål som tillhör personer som hyrestagaren givit tillgång till hyresobjektet: För skador som orsakas på privata och yrkesmässiga föremål på grund av defekter i fritidshuset, dess inventarier, däribland elapparater, loft och sängar (madrasser och sängkläder) samt till hyresobjektet knutna tillbehör, däribland ex.vis båtar, cyklar, lekredskap, trädgårdsmöbler och grillar, som ägaren av fritidshuset som mellanhand eller tillverkare genom enkel oaktsamhet har omsatt, ansvarar DC som förmedlare inte för enligt sedvanliga regler i dansk rätt. DC kan vidare inte göras självständigt ansvarigt för produktskador enligt sedvanliga regler i dansk rätt om inte DC har orsakat skadan genom grov oaktsamhet eller uppsåt.

14.2 DCs ersättningsansvar som förmedlare är begränsat eller uteslutet i den mån det på grund av internationella avtal eller lagregler som tillämpas på tjänster som en part som utför tjänster (t.ex. en ägare av fritidshus) skall utföra, endast är under särskilda förutsättningar eller begränsningar som ett ersättningsansvar kan göras gällande gentemot den part som erbjuder tjänsten eller om detta under särskilda omständigheter är helt uteslutet.

14.3 DC kan som förmedlare inte göras ansvarigt för avbokningar eller ändringar i samband med tjänster som kunden har hyrt eller beställt direkt utan DCs förmedling.

15. Sjukdom

15.1 Omkostnader i samband med sjukdom under semestervistelsen, däribland kostnader för eventuell hemtransport, bärs av hyrestagaren. Vid avbeställning på grund av sjukdom ska hänvisning ske direkt till DC, först via telefon och därefter skriftligt.

16. Adresser

16.1 DanCenter A/S, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø, tel.nr.: +45 7013 0000

16.2 DanCenter GmbH., Weserwork Gmbh, Hermann-Ritter-Straße 112, 28197 Bremen, tel.nr. +49 40 309 7030 (skall användas för avhjälpande i Tyskland).

16.3 Gouda Rejseforsikring, A.C. Meyers Vænge, 2450 København, Tlf.: +45 8820 8820

17. Reklamation

17.1 Fritidshusägaren och DC önskar alla gäster en trevlig semestervistelse. Om det mot förmodan ändå skulle uppstå problem, fel eller brister ska hyrestagaren genast vända sig till DC eller dennes lokala representant.

17.1.1 Enligt dansk rätts allmänna villkor är gäster skyldiga att se till att eventuella fel och brister undviks eller sker i minsta möjliga omfattning.

17.1.2 Om hyresobjektet har en brist är hyrestagaren skyldig att genast meddela DC om detta, så att DC på fritidshusägarens vägnar kan avhjälpa bristen. Hyrestagarens tillgång till avhjälpande gäller dock inte om det medför att DC och/eller fritidshusägaren. får oproportionerliga omkostnader eller om det utgör en väsentlig olägenhet för DC och/eller fritidshusägaren. Om DC på fritidshusägarens vägnar erbjuder att avhjälpa bristen får hyrestagaren inte åberopa bristen, om avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan omkostnader eller väsentlig olägenhet för hyrestagaren. Avhjälpande får även ske genom en omplacering av hyrestagaren. Om hyrestagaren underlåter att informera DC om brister har han eller hon inte rätt att häva hyresavtalet eller kräva ersättning för detta.

17.2 Reklamation ska ske skriftligt till en av de respektive adresser som anges ovan (beroende på vem avtalet har ingåtts med). Reklamationer godkänns endast om de kommer DC tillhanda skyndsamt och senast fyra veckor efter hyrans inledning. Reklamationer som anmäls senare kan inte godkännas. DC äger rätten att hantera reklamationer på fritidshusägarens vägnar.

17.3 DanCenter är medlem i Feriehusudlejernes Brancheforening, som tillsammans med konsumentföreningen har inrättat -Ankenævnet for Feriehusudlejning- , en privat godkänd överklagandenämnd. Ankenævnet for Feriehusudlejning behandlar konsumentklagomål på fritidshus belägna i Danmark och övriga EU. Klagomålen kan gälla i princip alla brister som grundar sig på ett hyresavtal. Läs mer på www.fbnet.dk, här framgår även kontaktupplysningar.

17.4 Klagomål gällande hyra av ett fritidshus förmedlat genom DC kan även skickas till Konkurrens- och konsumentmyndighetens central för klagoärenden; Carl Jacobsen Vej 35, DK-2500 Valby. Du kan även skicka ditt klagomål till centralen via www.forbrug.dk. Du kan också använda EU-kommissionens internetportal för att lämna ett klagomål. Detta är särskilt viktigt om du är en konsument bosatt i ett annat EU-land. Klagomålet skall då lämnas online via: http://ec.europa.eu/odr. Vid sådant klagomål skall du ange vår e-postadress: info@dancenter.com

18. Hävning av enskilda bestämmelser

18.1 Hävning av enskilda bestämmelser i hyresvillkoren medför inte hävning av samtliga hyresvillkor, respektive hela hyresavtalet.

19. Förbud mot kvittning

19.1 Hyrestagaren har inte rätt att kvitta sitt krav mot betalningen av de fastställda priserna. Undantagna är emellertid obestridda respektive lagstadgade och fastställda krav.

20. Förbud mot överlåtelse

20.1 Oavsett skäl kan hyrestagarens krav med anledning av en vistelse inte överlåtas till en tredjeman (inte heller en make/maka).

21. Övrigt

21.1 Fritidshusen hyrs ut i den ordning som de bokas av hyrestagarna.

21.2 DC reserverar sig för bild- och tryckfel.

21.3 All yrkesmässig användning, däribland hel eller delvis kopiering av DCs material, är förbjuden i enlighet med gällande dansk lag, Copyright 01.10.2000

22. Behörig domstol och gällande lag

22.1 Alla tvister, oavsett vad de gäller, mellan DC och norska, svenska, tyska och sydeuropeiska gäster skall hanteras enligt internationella förrättnings- och lagvalsregler som stipuleras i Luganokonventionens artikel 16, nr. 1, stycke a. Således skall tvister avseende ett fritidshus som är beläget i Danmark lösas i danska rättsinstanser och avgöras i enlighet med dansk rätt. På motsvarande sätt ska tvister avseende norska, svenska, sydeuropeiska och tyska fritidshus lösas i norska, svenska, sydeuropeiska och tyska rättsinstanser och avgöras i enlighet med norsk, svensk, sydeuropeisk och tysk rätt. Ovanstående regler gäller också vid tvister avseende brister, oavsett den rättsliga följden, och oavsett om DC påstås vara självständigt ansvarigt eller skyldigt att uppfylla andras ansvar. Detsamma gäller för tvister om produktansvar och oavsett om DC påstås vara självständigt ansvarigt eller ansvara som mellanman. Detta gäller oavsett om kravet ställs inom eller utanför kontraktsförhållandet och oavsett om kravet har stöd i vanliga ersättningsregler eller regler som är baserade på rådets direktiv om produktansvar (85/374/EEG) med senare ändringar.

Fritidshus/Stug - ABC

Fritidshusens ABC ger råd om praktiska saker. För att det ska vara mer överskådligt och lätt att hitta har de praktiska råden och tipsen ordnats i bokstavsordning:

Allergi: Vänligen notera att även i fritidshus där husdjur inte är tillåtna kan allergi ändå bryta ut, eftersom DC inte har någon möjlighet att påverka pollen, damm m.m.

Ankomst och avresa: Om inget annat avtalas står fritidshuset till förfogande från inflyttningsdagen kl. 16.00 till utflyttningsdagen kl. 10.00.

Annex: Ett annex är en självständig liten byggnad på tomten som är försedd med extra sovplatser. Som regel finns det varken kök eller badrum i ett annex och uppvärmningsmöjligheter kan inte förväntas under kalla perioder.

Avståndsangivelser: Alla avstånd är ungefärliga angivelser mätta fågelvägen. Avstånd till affärer avser den närmaste affären (ofta endast säsongsöppen), där det nödvändigaste kan köpas. Eftersom restauranger och affärer kan stänga med kort varsel tar DC inte på sig något ansvar för detta. I Norge och Sverige kan det till många fritidshus gå en stig från parkeringsplatsen till fritidshuset. En sådan stig kan ha varierande standard. På vintern kan en sådan stig vara reducerad till en stig med nedtrampad snö. Om du har svårt att gå kan du kontakta DC i förväg, så att du kan få mer information om standarden.

Badrum: Fritidshusen är som regel utrustade med handdusch med väggbeslag (i vissa fall ansluten till ett handfat), ofta utan duschdraperi och vanligen med golvbrunn. Det kan också finnas andra typer av wc. Varmvattenbehållaren rymmer i danska och tyska hus cirka 30-60 liter, medan norska och svenska hus har en behållare på cirka 30-100 liter. Det räcker alltså till en dusch. Behållaren värmer dock snabbt upp nytt vatten.

Badtunna: Ett större, utomhus träbadkar utan massagefunktion. Detta badkar värms oftast upp genom eldning med brasved. Kan ha olika storlekar 4 - 8 personer. DanCenter utför ingen service av vildmarkspooler och vi kan därför inte garantera kvalitén på vattnet.

Barn: Endast om det tydligt framgår av beskrivningen av fritidshuset finns det en barnsäng i fritidshuset. Det handlar ofta om en resesäng, som kan användas av barn upp till en ålder av högst 3 år. I Danmark finns det även möjlighet att hyra barnsängar via DCs lokalkontor. Täcke och huvudkudde medtas av hyrestagaren själv. Om hyrestagaren själv medtar eller hyr en barnsäng uppmärksammar vi på att det inte nödvändigtvis finns plats för barnsängen i föräldrasovrummet. Kontakta DCs lokalkontor för närmare upplysningar om detta. I fritidshuset finns normalt inget skötbord. Det finns även endast en hög barnstol till förfogande i fritidshuset om detta tydligt framgår av beskrivningen av fritidshuset. I Danmark kan man hyra en hög barnstol och barnsäng på DCs lokalkontor.

Buller: Även i fritidsområden kan ni som turister utsättas för buller. Även under semestern måste samhället fungera: Trafik, byggen och militärövningar m.m. kan DC inte ta något ansvar för.

Båt/motor: Om det finns båt respektive båt med motor inkluderat i priset eller för hyra är man under hyrestiden ansvarig för skötsel, tömning av vatten, förtöjning osv. Åror, bensintank och andra lösa delar bör förvaras i fritidshuset. Barn under 16 år får endast använda båten i sällskap av en vuxen. Godkända flytvästar skall användas. Efter användning ska båten dras upp så långt på land som möjligt för att vara skyddad mot högvatten. Om dessa regler – samt eventuellt ytterligare regler som har fastställts av ägaren – ignoreras, och hyrestagaren överträder dessa måste hyrestagaren betala för eventuella skador. Användningen av båten är beroende av väderförhållandena. Särskilt på vintern kan användning av båt och motor vara begränsad eller till och med omöjlig, ex.vis på grund av is. Bensin ingår inte i priset. Användningen av båt sker på egen risk/eget ansvar.

Vi uppmärksammar i övrigt på att båten eventuellt kan finnas en bit ifrån huset. I Norge skall man inneha båtförarbevis, om man är född den 1/1 1980 eller senare och ska köra en fritidsbåt som är längre än 8 meter eller som har en motor på mer än 25 HK. I Danmark kan båten endast användas om det finns ankare, ankartåg, två åror och två årtullar till båten. Båtar kan endast hyras på veckobasis. DC kan inte garantera båtens skick, eftersom det handlar om en extra tjänst, som ägaren av fritidshuset ställer till förfogande. Om ägaren anser att det på grund av vädret inte är försvarbart att färdas i båt på havet får ägaren undanhålla båten. Betalning för hyra av båt och evt. motor skall alltid ske vid din ankomst direkt till ägaren, dennes representat eller lokalkontoret.

Cyklar, roddbåtar, lekredskap och trädgårdsmöbler: DC tar inte på sig något ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av användning av studsmatta och andra lekredskap. Om det inte framgår av beskrivningen av fritidshuset är cyklar, roddbåtar, lekredskap och trädgårdsmöbler extrautrustning som inte påverkar prissättningen av fritidshuset. Vid brister eller funktionsfel kan ingen sänkning av hyresbeloppet krävas.

Dricksvatten i Norge och Sverige: Indraget dricksvatten från brunnar eller cisterner kan bli ett problem om det blir torka eller en så kall vinter att vattnet fryser. DC kommer naturligtvis att göra vårt bästa för att lösa detta, men om du tvingas hämta vatten i hinkar utgör det inte skäl för sänkning av hyran. I vissa områden kan missfärgat vatten förekomma. Det har inget med vattnets kvalitet att göra och vattnet kan ändå drickas.

Extrakostnader: Förbrukningsrelaterade kostnader är inte inkluderade i hyresbeloppet. Förbrukningsrelaterade kostnader så som ström, vatten, värme, gas mm avräknas efter förbrukning. Avräkning av eventuella förbukningsrelaterade kostnader skall göras i landets valuta. Avräkning för eventuella förbrukningsrelaterade kostnader skall ske samtidigt med återlämnande av nyckel till ägaren, dennes representat eller lokalkontoret. Betalning för hyra av båt, motor, sänglinne eller slutstädning skall alltid ske vid din ankomst direkt till ägaren, dennes representat eller lokalkontoret. Om fritidshuset har kamin, öppen spis eller liknade skall du själv ombesörja inköp av ved.

Extrabäddar: Vanligtvis en bäddsoffa, en schäslong eller enbart lösa polyetermadrasser, som man lägger på golvet för att få extra sovplatser.

Extrautrustning: Alla hus har en komplett köksservis till det antal personer som fritidshuset är avsett för. Linne, kökshanddukar, disktrasor och handdukar kan beställas om ni inte själva vill ta med det. Beställning av extrautrustning kan ske via internet i samband med bokningen eller genom kontakt med ett av våra lokalkontor.

Om ni har barn under 2 år ber vi er ta med en barnsäng eller beställa en barnsäng på DCs lokalkontor. Vid beställning av barnsäng kan det inte garanteras att det finns plats för barnsängen i föräldrasovrummet. Om det anges i beskrivningen av fritidshuset att det finns en barnsäng i fritidshuset, och ni bara behöver en barnsäng, är beställningen inte nödvändig. Slutligen finns det möjlighet att beställa leverans av hyrd extrautrustning. På så sätt slipper ni köra flera gånger mellan fritidshuset och lokalkontoret, och kan vid ankomsten genast börja använda fritidshuset och alla dess faciliteter. Hyrestagaren ska själv ombesörja återlämnandet av den hyrda extrautrustningen till lokalkontoret. Det ovanstående gäller endast i Danmark. I Norge och Sverige kan utrustning i enskilda fall beställas hos fritidshusets ägare. Notera vänligen att extrautrustningen kan vara slutsåld under perioder med stor omsättning. Vi rekommenderar därför alltid hyrestagaren att beställa extrautrustning och slutstädning vid bokningen av fritidshuset. Priserna kan vara olika hos enskilda lokala samarbetspartners (t.ex. på semestercenter). Fester: Det är inte tillåtet att hålla stora fester eller andra begivenheter som sliter extra hårt på fritidshusen.

Fiskekort i Danmark: Alla mellan 18 och 67 år som vill fiska ska ha ett fiskekort. Det krävs fiskekort om man vill fiska med fiskespö i saltvatten (hav, fjordar, bukter och liknande) samt allmänt tillgängligt sötvatten (sjöar, åar och liknande). Information om fiskekort fås hos den lokala turistbyrån eller på www.fisketegn.dk.

Fiskekort i Norge: En fiskeavgift ska betalas av alla över 16 år. Havsfiske är gratis, med undantag för lax och havsöring. Priset för ett fiskekort kan variera mellan olika orter. Fiskekort kan köpas på postkontoret, turistbyrån eller av husägaren på platsen.

Fiskekort i Sverige: Det krävs fiskekort i Sverige, men de är delvis gratis. I vissa insjöar och älvar krävs dock en betalning. I vissa insjöar råder fiskeförbud under kräftsäsongen (augusti). Notera vänligen de olika lokala och regionala bestämmelserna. Du kan fråga mer på den lokala turistbyrån eller på www.visitsweden.com.

Fritidshus: Nästan alla danska, norska, svenska och tyska fritidshus/stugor är privatägda. Fritidshusen är därför individuellt och personligt inredda efter den enskilde ägarens smak och ekonomiska möjligheter. Ägarens privata föremål kan därför ofta finnas i stugan/fritidshuset. Stugor/fritidshus som ser ut att likna en standardkvalitet är därför inte jämförbara. I norska och svenska fritidshus har dörrar ofta ersatts med ett draperi. I klassiska stugor/fritidshus kan och bör det inte ställas krav på kvalitet och utrustning.

Fritidshusets storlek: I danska och sydeuropeiska fritidshus är den areal som framgår av beskrivningen av fritidshuset beräknad efter bruttoyttermåttet, och tomtens areal anges som en bruttoareal. I tyska fritidshus är kvadratmeterangivelserna mätta utifrån grundens area och boarean.

Garderobsutrymme: Garderobsutrymmet är ofta mycket begränsat i ett fritidshus. Det förekommer att det i stället för luckor på garderobens front har satts upp ett draperi.

Golvvärme: I fritidshus med värmekablar i golvet ska man alltid låta värmen vara på vid avresa på höst, vinter och vår, eftersom det annars tar ett dygn att värma upp fritidshuset igen.

Husdjur, allmänt: Det är endast tillåtet att ta med husdjur i de fritidshus som i beskrivningen av fritidshuset är märkta med en hundsymbol. Hundar ska gå i koppel. Om husdjur medtas utomlands ska husdjuret ha undersökts i förväg hos den egna veterinären. DC kan inte hjälpa till med detta. Notera vänligen att även om det anges att husdjur inte är tillåtna i fritidshuset är det inte liktydigt med att det inte har varit husdjur i fritidshuset kort innan en hyra inleds. Notera vidare att DC också erbjuder en hundförsäkring.

Internet/WiFi: I vissa stugor/fritidshus är tillgången till WiFi/Internet begränsad. DC avråder därför både streaming och nedladdning av tunga filer. DC kan inte heller garantera att förbindelsen är lämplig för yrkesmässig användning. Om stugan/fritidshuset har tillgång till WiFi, framgår detta tydligt i beskrivningen av stugan/fritidshuset. Finns det tillgång till internet, trots att det inte anges i husbeskrivningen, är det en förmån som DC inte ansvarar för.

Kamin: Kamin betyder inte alltid en murad öppen spis, eller braskamin det kan ofta vara en gjutjärnskamin med öppen eller stängd eldstad.

Loft: Avsats under taket (öppet loftrum) avsedd för extra sovplatser för barn och unga. Det är normalt inga bekväma sovplatser, och det är som regel inte ståhöjd på loftet. Sovplatserna består vanligen av lösa madrasser som ligger på loftets golv. Åtkomsten till loftet sker ofta via en brant trappa.

Lokalkontor: I Danmark, Norge och Sverige har DC ett nätverk av lokalkontor, som står till ert förfogande med information samt hjälp vid skador, brister och reklamationer avseende fritidshuset. Det bör dock noteras att det i Norge och Sverige kan vara långt mellan lokalkontoret och fritidshuset. Om du mot förväntan inte skulle kunna få kontakt med vårt lokalkontor kan du vända dig till: DC Norge på tel.: +47 22 41 19 35. DC Danmark/Sverige på tel.: +45 70 13 00. DC Tyskland på tel.: +49 40 3097030.

Medtag själv följande: Hyrestagaren uppmanas att själv ta med sänglinne, handdukar, kökshanddukar, golvtrasor, diskmedel, rengöringsmedel och toalettpapper samt eventuellt madrass och kudde till barnsäng. I Danmark går det att hyra sänglinne och handdukar på DCs lokalkontor.

Militärövningar: I följande danska områden kan det tillfälligtvis förekomma militärövningar inom en radie på cirka 20 km: Blåvand, Henne, Vejers, Oksbøl, Tranum, Rømø, Jægerspris, Sjællands Odde, Vestre Sømarken, Boderne, Halk och Hevring. Under högsäsong är dessa övningar begränsade till ett minimum. Se även avsnittet om buller.

Modellfoton eller teckningar: Helt nya fritidshus som inte är färdigbyggda eller fritidshus som är under ombyggnation är inte illustrerade med originalfoton, utan med modellfoton eller teckningar. Det kan därför förekomma avvikelser i möbleringen. För nya hus gäller vidare att utomhusytor, exempelvis gräsmattor m.m., inte kan förväntas vara bevuxna.

Naturtomt: En naturtomt är en tomt som är bevuxen exempelvis som äng eller med strandråg, skog eller hed. På en naturtomt kan det alltså inte förväntas en välskött gräsmatta, som kan användas för familjens eventuella idrottsaktiviteter eller liknande.

Nyckelutlämning: I Danmark sker nyckelutlämningen från DCs lokalkontor eller från de av DC angivna nyckelutlämningsställena. Nyckelutlämningsstället framgår av hyresbeviset. I Norge och Sverige äger nyckelutlämningen rum vid stugan/fritidshuset, där det är ägaren som överlämnar nyckeln och samtidigt förmedlar viktig information. Nyckeln ska återlämnas på samma ställe som den hämtades på. Se ditt hyresbevis för exakt information.

Obligatoriskt energitillägg: Obligatoriskt energitillägg förekommer inte särskilt ofta. I de fall det förekommer är det i stugor/fritidshus där det inte är möjligt att mäta den förbrukade energin. Därför krävs ett fast tillägg för exempelvis uppvärmning. Utöver detta kan betalning eventuellt krävas för separat mätbar energiförbrukning.

Poolhus: Ägaren av fritidshuset eller en av DCs medarbetare genomför en veckokontroll av tekniken och vattenkvaliteten för att se till att ni får ett optimalt utnyttjande av poolen. Notera att temperaturen i poolen som standard ligger på 24 grader och därför inte kan förväntas vara högre. Vänligen respektera badreglerna som finns i huset eller som kan lämnas ut på DCs lokalkontor.

Reklamationer: Eventuella reklamationer ska omedelbart meddelas DCs lokalkontor. Låt inte semesterglädjen förstöras av små fel och brister. DCs lokalkontor ger omedelbart den ansvarige ägaren av fritidshuset information om er reklamation, så att denne kan avhjälpa felet så snart som möjligt.

Rökpolicy: I fritidshus där rökning är förbjudet ber vi er att respektera detta. DC kan dock inte garantera att det inte har rökts i fritidshuset.

Skadedjur: De flesta fritidshus ligger i den fria naturen, och det kan därför finnas insekter och liknande (möss, getingar, myror, tvestjärtar osv.) i och runt fritidshuset. Kontakta DCs lokalkontor för eventuellt avhjälpande.

Skador: Eventuella skador på fritidshuset eller dess inventarier, som uppstår under hyrestiden, ska genast anmälas till DC. Om dessa skador har uppstått under din semestervistelse är du ersättningsskyldig för detta. Skador ska ersättas till ägaren av fritidshuset, även om du är utan skuld. Ersättning för ej anmälda skador som har uppstått och förorsakats under din semestervistelse kommer att krävas av dig. Notera vänligen att eventuella senare krav på betalning av ej anmälda skador kan utökas med krav på täckning av förluster och kostnader för ägaren av fritidshuset eller för de senare hyrestagarna. I den omfattning det är möjligt ska oanmälda skador göras gällande inom en månad efter hyrestidens slut.

Slutstädning: Vid avresan ska fritidshuset lämnas i ordnat och städat skick, jfr. punkt 3.1. Om du har beställt och betalat för slutstädning ska fritidshuset lämnas i ordning och disken ska vara diskad. Kom ihåg att stänga alla fönster och låsa alla dörrar innan ni lämnar fritidshuset. Om du inte själv vill utföra slutstädningen kan den beställas på DCs lokalkontor – i Norge och Sverige i vissa fall hos ägare eller dennes representant. Om denna möjlighet finns framgår det av beskrivningen av fritidshuset. Om ni själva vill utföra städningen finns en checklista med kraven på en slutstädning i den utlämnade husmappen. Om ni inte har fått en husmapp vid ankomsten kan ni hämta en checklista på lokalkontoret, hos ägaren eller dennes lokale representant. För vissa fritidshus ingår slutstädningen i hyran. Det framgår av att det finns två prisrader. Det översta är priset för en vecka inklusive slutstädning (1 vecka), och det understa är priset för den efterföljande veckan.

Sophämtning: I Danmark sker sophämtning inte alltid på in- och utflyttningsdagen, utan oftast under veckan. I de flesta fritidshusområden i Norge och Sverige är sophämtningen inte organiserad. Du måste själv sörja för tömning av sopor. I de flesta områden finns soptunnor på parkeringsplatsen eller vid vägen.

Spa eller bubbelpool = Ett större badkar eller en mindre bassäng med undervattensmassage. Allt efter storlek med plats för 1–8 personer. Vänligen respektera badreglerna som finns i fritidshuset eller som kan fås på DCs lokalkontor.

Stugkategorier: DC:s stugkaterogisering har uteslutande en vägledande funktion. Då varje stuga/fritidshus är unik, kan dessa av samma stjärnkategori inte nödvändigtvis jämställas. För ett mer objektivt omdöme av stugan/fritidshuset, hänvisar vi till gästomdömet.

Ström/avläsning: Elmätare och andra typer av mätare som har förbrukningsberoende kostnader ska avläsas vid både ankomst och avresa, och siffran ska noteras på den blankett som lämnas ut vid avhämtning av nyckeln. Notera vänligen att elmätaren är utan decimaler och ska läsas som hel kWh-förbrukning. Vid avlämnandet av nyckeln avräknas eventuella förbrukningsberoende kostnader samt vedförbrukning. Tänk på att informera om e-postadress och ert kontonummer, så att eventuell deposition kan återbetalas. Om ni önskar beräkna ett belopp för hur mycket ni kommer att betala för el m.m. vid avresan, är det en god idé att notera er kWh-förbrukning efter de första 24 timmarna. Därefter multiplicerar ni kWh-förbrukningen med priset per kWh och antalet vistelsedagar. Om ni vill spara på strömkostnaden bör ni sänka förbrukningen av elvärme, golvvärme, bastu, bubbelpool, solarium samt alltid täcka poolen med ett poolskydd när den inte används. Även om det är kallt utanför behöver kanske inte alla värmeapparater vara påslagna. Om ni tvekar kan ni alltid fråga på lokalkontoret, ägaren eller dennes representant när ni hämtar nyckeln.

Sängar: Sängmadrasser förekommer även som skumgummimadrasser på lamellbottnar. Standardmåttet är 180–190 x 70–85 cm. Notera vänligen att dubbelsängar även kan vara 2 enkelsängar som har ställts ihop, så att de kan fungera ungefär som en dubbelsäng. 3/4-sängar är dubbelsängar med 120–140 cm bredd. Det finns sällan sidobrädor till våningssängar i fritidshusen i Norge och Sverige.

Tekniska apparater: Om de tekniska apparaterna mot förmodan inte skulle fungera kan du kontakta det lokala DC-kontoret. Det lokala DC-kontoret kontaktar därefter så snabbt som möjligt fritidshusets ägare för att snabbt avhjälpa felet. Vi ber er dock vänligen ha förståelse för att det kan förekomma en viss väntetid i samband med detta, efter det som regel måste tillkallas hantverkshjälp, beställas reservdelar o.dyl.

Terrasser: Fritidshuset kan ha en eller flera terrasser. Dessa kan vara öppna terrasser eller mer eller mindre övertäckta, och de består för det mesta av trä, flisor eller sten.

Tilläggstjänster: I Danmark avhämtas tilläggstjänster, exempelvis barnsäng, barnstol osv. på lokalkontoret, om inte annat har avtalats.

Toalettavlopp: Det är inte alla stugor/fritidshus som är anslutna till det allmänna avloppssystemet. För att undvika stopp i wc och avlopp får blöjor, bindor och liknande aldrig spolas ner i toaletten. Om det ändå blir stopp i wc eller om septiktanken blir full bör ni vänligen kontakta DCs lokalkontor, som därefter kontaktar ägaren av fritidshuset för ett snabbt avhjälpande.

Toalettförhållanden i Norge: Utedass är som regel ett litet hus som ligger 5–10 meter från fritidshuset. Biologiska toaletter är nästan alltid monterade i ett uppvärmt rum i fritidshuset och har ventilation. De är moderna, luktfria och behöver inte tömmas. Kemiska toaletter, så kallade torrklosetter, är inte lika enkla att använda. Här är det en kemisk vätska som binder lukten. Toaletten ska tömmas före avresan. Det finns också en i stort sett underhållsfri elektrisk toalett, där allt förbränns utan generande lukt.

Toalettförhållanden i Sverige: I Sverige förekommer oftast en av följande typer av toalett: TC = traditionellt utedass i separat byggnad. Mulltoa = i stort sett som TC – måste dock tömmas. Kemtoa = man tillsätter kemikalier, som bryter ner avföringen. Det kan förekomma en kemikalielukt. Frystoa = avföringen blir fryst till en klump, som man senare gräver ner. Eltoa = kondenserar vätskan. Lukt kan förekomma.

Trappor: Trappor i ett fritidshus kan vara mycket branta och är inte alltid lämpade för små barn eller personer som har besvär med att gå.

Trädgårdsmöbler och grillar: Trädgårdsmöbler och grillar kan inte förväntas vara rengjorda vid inflyttningen.

TV: I Danmark: Oftast bara skandinaviska program. I Tyskland: Oftast bara tyska program. I Norge och Sverige: Oftast bara norska och svenska program. Fritidshus med parabol kan oftast ta emot vissa utländska program. Se vänligen beskrivningen av fritidshuset för ytterligare information.

Uppvärmning av fritidshuset: Notera vänligen att fritidshuset inte kan förväntas vara uppvärmt vid ankomst. I Norge och Sverige är uppvärmningen av fritidshuset oftast elektrisk och förbrukningen betalas till ägaren av fritidshuset eller dennes representant. Ved och andra uppvärmningsmöjligheter (t.ex. gas) kan köpas på bensinstationer och liknande i området – i vissa fall av ägaren av fritidshuset eller dennes representant. Vid överdriven energiförbrukning måste man eventuellt betala ett energitillägg till ägaren av fritidshuset eller dennes representant. I norska hus är det mycket ovanligt att det finns uppvärmningsmöjligheter på andra våningen.

Ved till kamin/öppen spis: Ved som samlas in på stranden får inte användas, eftersom den innehåller salt och kanFörhandsreservation

Vänligen observera att det vid en förhandsreservation inte finns ett fastställt veckopris.

Så snart detta är beslutat, kommer ni att tillsändas en slutgiltig bokningsbekräftelse via e-post.

**Nedenstående hyresvillkor gäller när du fått din slutliga bokningsbekräftelse. **

DanCenter A/S, allmänna hyresvillkor – Sverige

Nedanstående allmänna hyresvillkor, “Fritidshus ABC” och den för var tid gällande prisöversikten, gäller för samtliga fritidshus i Sverige, Norge, Tyskland. För fritidshusen i Schleswig-Holstein och Niedersachsen är DanCenter GmbH:s roll att förmedla fritidshuset mellan den som hyr fritidshuset och fritidshusets ägare. För fritidshus i Sverige, Norge och resterande del av Tyskland är DanCenter A/S:s roll att förmedla fritidshuset mellan den som hyr fritidshuset och fritidshusets ägare, i bestämt semestersyfte. DanCenter A/S och DanCenter GmbH äger inte fritidshuset utan har av ägaren till fritidshuset fått rätten att handla i främmande namn och för fritidshusägarens räkning. DanCenter A/S och DanCenter GmbH vidaresänder den del av hyresbeloppet till fritidshusets ägare som tillkommer denne och erhållerför egen del enbart en provision för förmedlingen.

1. Ingående av hyresavtal med DanCenter A/S eller DanCenter GmbH som förmedlare, på fritidshusägarens vägnar.

1.1 I de efterföljande allmänna hyresvillkor förekommer förkortningen DC. Detta uttryck används i de allmänna hyresvillkoren för så väl DanCenter A/S som för DanCenter GmbH, beroende av om det uthyrda fritidshuset är beläget i Sverige, Norge, Tyskland.

1.2 När beställningen görs lämnar hyrestagaren ett bindande anbud till DC om att ingå avtal om hyra av det av kunden valda fritidshuset. Beställning kan ske skriftligt, muntligt eller per telefon – direkt hos DC eller genom hyrestagarens resebyrå. Hyrestagarens hyra av ett fritidshus i Schleswig-Holstein och Niedersachsen sker genom beställning hos DanCenter GmbH. Hyrestagarens hyra av ett fritidshus i Sverige, Norge och övriga delar av Tyskland sker genom beställning hos DanCenter A/S. Oavsett produktland är beställningen bindande för hyrestagaren. DC är berättigat att på fritidshusägarens vägnar acceptera hyrestagarens beställning. DanCenter A/S eller DanCenter GmbHs accept, på fritidshusägarens vägnar, sker därefter genom en skriftlig accept och bekräftelse till hyrestagaren.

1.3 Vid beställning på Internet via en av DCs webbplatser bekräftas beställningen elektroniskt. På hyresbeviset har DC angett fritidshusets och nyckelutlämningsställets adress. En bekräftelse från hyrestagarens resebyrå ersätter inte DCs bekräftelse. Vid ankomsten till nyckelutlämningsstället överlämnas hyresbeviset till lokalkontoret, ägaren av fritidshuset eller dennes representant. Hyrestagaren får därefter nycklarna till fritidshuset samt en blankett gällande omkostnader som beror på förbrukningen (när dessa inte är inkluderade i hyresbeloppet). Mätarställningen för el, värme, gas och vatten skall i dessa fall anges på blanketten, både vid ankomst och avresa.

1.4 Om avtalets innehåll avviker från beställningen och hyrestagaren inte kan acceptera det avvikande innehållet ska denne inom 10 dagar lämna skriftligt meddelande om detta. Om hyrestagaren underlåter detta anses avtalet ha ingåtts med det innehåll som avtalet har.

1.5 I hyresbeloppet ingår en avbeställningssäkring, som ger möjlighet att annullera i enlighet med gällande annulleringsvillkor (se punkt 6.) DC uppmärksammar vidare på att hyresbeloppet inkluderar en trygghetsförsäkring för hyrestagaren, om olyckan skulle vara framme. Närmare specifikation av täckning och villkor finns på www.dancenter.se/info/forsakring.

1.6 Fram till inflyttningsdagen får hyrestagaren överlåta hyresbeviset med dess rättigheter och skyldigheter till tredjeman. DC kan motsätta sig överlåtelse om tredjeman inte har semestersyfte eller om tredjemans deltagande strider mot lag eller offentlig myndighets föreskrifter eller om hyrestagar har vidareuthyrning av fritidshuset som avsikt. Vid tredjemans övertagande av hyresbeviset ansvarar hyrestagaren för tredjemans skadevållande handlingar och hyrestagaren och tredjeman är solidariskt ansvariga för varje krav som ställs av DC, däribland krav som ställs av DC i enlighet med detta avtal. DCs omkostnader vid överlåtelse av hyrestagarens rättigheter och skyldigheter utgör SEK 500.

1.7 För att ingå ett hyresavtal skall hyrestagaren vara fyllda 18 år.

2. Betalning

2.1 Vid hyresavtalets ingående översänder DC bekräftelse och hyresbevis på fritidshusägarens vägnar. Samtidigt förfaller en förskottsbetalning på 25% av hyresbeloppet. Resterande hyresbelopp ska vara DC tillhanda senast 36 dagar före inflyttningsdagen. DCs avräknar det fulla hyresbeloppet till fritidshusägaren med avdrag för DC:s ersättning för utfört förmedlingsarbete. Vid beställning mellan 55 och 21 dagar före hyresperiodens inledning ska betalning ske genast efter mottagandet av DCs bekräftelse, genom antingen banköverföring eller betal- eller kreditkort. Vid beställning mindre än 21 dagar före hyresperiodens inledning ska betalningen ske omedelbart. Dock kan betalning endast ske med betal- eller kreditkort. Om hela hyresbeloppet inte är inbetalat i rätt tid kan hyrestagaren inte framställa krav gentemot vare sig DC eller ägaren av fritidshuset. Det totala hyresbeloppet innehåller en administrationsavgift, som täcker alla DC:s omkostnader gällande inbetalning och återbetalning av eventuell deposition samt en kortavgift. Administrationsavgiften tas ut direkt av hyrestagaren i samband med förskottsbetalningen av hyresbeloppet för fritidshuset och återbetalas inte vid hyrestagarens eget önskemål om avbokning, jmf. punkt 6.

2.2 De angivna priserna är veckopriser (lördag till lördag). Priset är säsongsberoende. Vid vistelser i mer än en vecka kan priset för veckorna variera, beroende på övergångar till en ny säsong. I vissa hus ingår slutstädning i hyrespriset. Läs mer om detta i punkt 3.1. De angivna priserna för hyra av båt, motor och liknande är också veckopriser.

2.3 Dessa hyresvillkor gäller för kunder bosatta i Sverige. Priserna anges därför i svenska kronor. Svenska kronor betraktas som gällande valuta vid beställningar från Sverige.

3. Fritidshuset / övriga omkostnader / deposition osv.

3.1 Fritidshuset får maximalt bebos av det antal personer som anges i beskrivningen av fritidshuset. Det är dock tillåtet att ta med ett barn under tre år utöver det tillåtna antalet personer. Vid överbeläggning har såväl DC som ägaren av fritidshuset rätt att avvisa det överskjutande antalet personer. Hyresperioden börjar normalt på lördag och inflyttning kan tidigast ske efter kl. 16.00. Uppställning av tält, husvagn och liknande på tomten är inte tillåtet. Städningen av fritidshuset vilar på hyrestagarens ansvar. Vid utflyttning ska fritidshuset och inredningen städas. Slutstädning kan mot betalning beställas på DCs lokalkontor eller vid bokningstillfället. I Norge och Sverige är det endast i enskilda fall som denna tjänst erbjuds. Här beställs slutstädningen mot betalning hos fritidshusets ägare eller hos dennes representant. Läs mer om slutstädning i Stug-ABC. Även om slutstädning har beställts ska fritidshuset lämnas i prydligt skick och diskning ska utföras av hyrestagaren, så att porslin, bestick och liknande köksredskap lämnas i rengjort skick. Vid hyrans avslutning ska hyrestagaren lämna fritidshuset senast kl. 10.00. Om beskrivningen av fritidshuset innehåller en bestämmelse om obligatorisk slutstädning ska detta vara tydligt markerat. Betalning för obligatorisk slutstädning sker samtidigt med betalning av hyresobjektets totala hyrespris. I prislistor och översikter framgår den obligatoriska slutstädningen av två olika veckopriser. Det högsta priset är hyrespriset för en vecka inklusive slutstädning och det lägre priset är hyrespriset per vecka för de efterföljande veckorna.

3.2 Förbrukning av el, värme, gas och vatten är extrakostnader och skall efter vistelsen avräknas samtidigt med återlämnandet av nyckeln, jfr. punkt 3.3. Förbrukningskostnaderna för hyresperioden, som framgår av hyresbeviset, kommer att faktureras för hela hyresperioden även om fritidshuset utnyttjas en kortare tid.

3.3 Vid bokningstidpunkten eller när nyckeln till fritidshuset hämtas, kan en deposition samtidigt krävas. En deposition fungerar som säkerhet för att nyckeln återlämnas och att fritidshuset lämnas i städat och skadefritt skick. För vissa fritidshus kan det krävas en högre deposition. Betald deposition, avräknat eventuella förbrukningsrelaterade samt skade- och rengöringsomkostnader, avräknas ca. 21 dagar efter avresa. Tänk på att informera lokalkontoret om kontonummer, så att depositionen kan återbetalas. I Norge och Sverige avräknas depositionen direkt med ägaren av fritidshuset eller dennes representant, avgiften kan därför avvika från dessa hyresvillkor. Storleken på eventuell deposition framgår av stugbeskrivningen. Om hyran varar i mer än 3 veckor samt vid uthyrning i perioden mellan jul och nyår, betalas en tredubbel deposition vid nyckelutlämningen. Om en grupp önskar utnyttja det bokade fritidshuset kräver enskilda fritidshusägare högre deposition. En grupp består av minst 6 personer, som inte har familje- eller partner semester. Oavsett detta är det ändå att räkna som en grupp om det är 6 eller fler resenärer om ingen person är över 25 år. Gällande dessa grupper skall det vid nyckelutlämningen erläggas en högre deposition om 3.500,-/person. Dessutom är lokalkontoret, ägaren eller dennes representant berättigad att kräva betalning för slutstädning, som i dessa fall blir obligatorisk. Om ett fritidshus inte uthyres till grupper framgår detta i beskrivningen. Grupper skall senast samtidigt med bokningen anmäla sig som en grupp. Lokalkontoret, ägaren eller dennes representant har rätt att avvisa en grupp om inte anmälan om grupp gjorts redan vid bokningstillfället. När hyresperioden är slut, är hyresgästen skyldig att återlämna nyckeln samt avräkna extra omkostnaderna med lokalkontoret, ägaren eller dennes representant. Fritidshuset kontrolleras och avsynas avseende tillfredställande slutstädning på avresedagen, och det avräknade beloppet för extra omkostnader kontrolleras av lokalkontoret, ägaren eller dennes representant. Denna kontroll sker senast innan nästa hyresgästs inflyttning.

3.4 Det är tillåtet att ta med upp till två husdjur i de fritidshus som i beskrivningen av fritidshus är markerade med en hundsymbol. Hundar skall gå i koppel.

3.5 Notera att en turistskatt måste betalas i Tyskland. Det kan förekomma regionala skillnader. Turistskatten, så kallad "kurskatt" betalas per person och övernattning på stället.

4. Hyresavtal förmedlat av DC på fritidshusägarens vägnar

4.1 Det som omfattas av hyresavtalet framgår uteslutande av DCs husbeskrivningar för de förmedlade fritidshusen. Utöver detta gäller eventuella ändringar som har påförts hyresbeviset eller som senare meddelas hyrestagaren skriftligt. Avtal som avviker från det nämnda ska bekräftas skriftligt av DC.

4.2 Reservation görs för fel, ändringar och skrivfel m.m.

4.3 Andra broschyrer om fritidshus, områden och färjor, som inte har getts ut av DC, är inte bindande för DC och fritidshusägaren.

4.4 Resebyråer, internetportaler och andra bokningsställen är inte behöriga att ingå avtal som avviker från dessa hyresvillkor eller upplysningar i den gällande katalogen.

5. Ändring av hyresavtalet och prishöjning

5.1 DC kan på fritidshusägarens vägnar göra ändringar i hyresavtalet efter ingåendet, i den omfattning som ändringarna beror på att DC har blivit uppmärksam på att hyresobjektets faktiska omständigheter är annorlunda än det som ursprungligen uppgavs för eller antogs av DC. Ändringarna kan endast göras om DC vid kontraktstidpunkten var i god tro och om ändringarna inte påverkar vistelsen som helhet. DC är förpliktigat att genast informera hyrestagaren om ändringar av eller avvikelser från hyresavtalet när dessa kommer till DCs kännedom. Om ändringarna innebär en stor olägenhet för hyrestagaren erbjuder DC en kostnadsfri ombokning till ett likvärdigt fritidshus eller en avbeställning utan kostnad för hyrestagaren. Utöver detta erbjuds ingen ytterligare ersättning. Hyrestagaren skall skriftligt eller via e-post ställa krav i förhållande till dessa gällande rättigheter.

5.2 DC förbehåller sig rätten att på fritidshusägarens vägnar, ändra hyrespriset om särskilda kostnader t.ex. avgifter eller valutakurser förändras. Ändringar kan ske i följande omfattning:

5.2.1 Om beloppet för ex.vis en avgift vid hyresavtalets ingående förändras gentemot DC, kan DC exempelvis ändra sitt veckopris i motsvarande omfattning.

5.2.2 Vid ändringar i växelkurser efter hyresavtalets ingående, som överstiger/är mindre än de årligen fastställda växelkurserna, kan hyresbelippet ändras med samma procentsats som den använda valutan har ändrats med.

5.2.3 En prishöjning är endast tillåten om; perioden mellan hyresavtalets ingående och hyresperioden överstiger fyra månader, och de höjningar som uppstår inte redan hade uppstått vid avtalets ingående eller vid denna tidpunkt kunde förutses av DC.

5.2.4 Om en anpassning av hyresbeloppet skulle bli aktuell är DC skyldig att informera hyrestagaren utan oskäligt dröjsmål. Vid en prishöjning på mer än 5 % har hyrestagaren, utan vidare motivering, rätt att träda ur hyresavtalet eller kräva minst en likvärdig fritidshusvistelse som ersättning, om DC har möjlighet att erbjuda en sådan ur sitt övriga utbud av fritidshus, utan extra kostnad för hyrestagaren. Hyrestagaren är skyldig att meddela DC om detta önskemål omedelbart efter meddelandet om prishöjningen på grund av nämnda omständigheter.

6. Hyrestagarens annullering av hyresavtalet

6.1 Före vistelsens inledning får hyrestagaren när som helst skriftligt, per brev eller e-post till DC, med angivande av motivering, annullera hyresavtalet. DC är berättigat att hantera annulleringen av avtalet på fritidshusägarens vägnar. Annulleringen gäller inte förrän den har kommit DC tillhanda. Om hyrestagaren annullerar avtalet eller inte inleder vistelsen får DC kräva ersättning för de av DC utförda arrangemangen gentemot tredjeman samt för DCs egna omkostnader och eventuella ersättningskrav. Följande annulleringsavgifter kommer att krävas (samt eventuell tillköpt försäkring):

6.2 Fram till 60 dagar före hyresperiodens inledning: 0% av totalhyran, dock minst SEK 500:- + administrationsavgift.

6.3 59–35 dagar före hyresperiodens inledning: 0% av totalhyran, dock minst SEK 500:- + administrationsavgift.

6.4 Från den 34:e dagen fram till och med ankomstdagen eller senare och vid uteblivelse: 100% av totalhyran + administrationsavgift.

6.5 Förbetalda tilläggsbeställningar som t.ex. sänglinne, slutstädning och barnstol mm återbetalas till 100% vid hyrestagarens annullering av hyresavtalet.

6.6 Ombokning; om en bokning blir ombokad till en senare period än den ursprungliga bokningen kommer avbeställningsavgiften baseras utifrån den första ursprungliga bokningens ankomst datum.

7. Ändring av hyresavtalet

7.1 Fram till 60 dagar före vistelsens inledning tillmötesgår DC på fritisdhusägarens vägnar så långt som möjligt hyrestagarens önskemål om ändring av hyresavtalet. För detta tar DC en avgift på SEK 500:-. Senare ändringar kan endast göras i form av hävning av hyresavtalet i förhållande till ovan nämnda villkor, jmf. punkt 6.1.

8. Outnyttjade avtalade tjänster

8.1 Om hyrestagaren av skäl som inte har med DC eller fritidshusägaren att göra, underlåter att utnyttja eller kräva de i hyresavtalet avtalade tjänsterna har hyrestagaren ingen rätt att kräva hel eller delvis återbetalning.

9. DCs hävning av hyresavtalet på fritidshusägarens vägnar

9.1 DC kan på fritidshusägarens vägnar häva avtalet i följande fall:

9.1.1 Om hyrestagaren eller en av dennas medresenärer vanvårdar fritidshuset eller grovt försummar sina skyldigheter. Fritidshusägaren och DC behåller rätten till ytterligare ersättning, utöver hyresbeloppet och eventuell deposition, tills samtliga omkostnader har gjorts upp och betalats. Eventuella merkostnader i samband med hemresa betalas av hyrestagaren själv.

9.1.2 Om hyrestagaren inte uppfyller de betalningsfrister som föreskrivs i punkt 2 skickar DC en påminnelse till hyrestagaren med angivande av en senare betalningsfrist. När denna frist har gått ut har DC på fritidshusägarens vägnar rätt att häva hyresavtalet. Vid DCs hävning till följd av utebliven betalning tillämpas de avbeställningsavgifter som föreskrivs i punkt 6, med det ursprungliga betalningsdatumet som brytdatum.

10. DCs rätt att säga upp hyresavtalet

10.1 DC får säga upp hyresavtalet utan varsel om fritidshusägaren inte kan eller vägrar ställa fritidshuset till förfogande för de hyrestagare som DC förmedlat kontrakt till. En förutsättning är att DC självt inte bär skulden till de grundläggande omständigheterna kring att ägaren av fritidshuset inte uppfyller hyresavtalet.

10.2 DCs rätt att säga upp hyresavtalet gäller på villkoret att DC, om detta är möjligt, erbjuder ett fritidshus i likvärdigt skick som det avtalade och hyrestagaren inte accepterar detta erbjudande. I detta fall återbetalas det redan inbetalda hyresbeloppet.

10.3 Vid en uppsägning i enlighet med punkt 10.1–10.2 friskriver sig DC från hyrestagarens eventuella ersättningsansvar, jfr. punkt 13.4.

11. Force majeure

11.1 Om vistelsen på grund av omständigheter som inte kunde förutses vid hyresavtalets ingående blir väsentligt försvårad, hotad eller begränsad till följd av force majeure (t.ex. krig, förbud till följd av eller i enlighet med lag samt annat administrativt avgörande, strejk, lockout, olje- eller bensinransonering, stängda gränser, epidemier, natur- och miljökatastrofer osv.) får DC på fritidshusägarens vägnar eller hyrestagaren säga upp avtalet. Om hyresavtalet sägs upp får DC på fritidshusägarens vägnar kräva betalning av de kostnader som DC har haft samt betalning för de kostnader som hör samman med vistelsens upphörande.

11.2 Om hyresobjektet blir förstört genom brand eller annan olycka upphör avtalet omedelbart.

12. Hyrestagarens befogenheter

12.1 Avhjälpning: Om fritidshuset har en brist får hyrestagaren kräva avhjälpande. DC får dock på fritidshusägarens vägnar avvisa önskemål om avhjälpande om det innebär oskäliga kostnader för fritidshusägaren och DC. DC får också på fritidshusägarens vägnar kräva avhjälpande genom att skaffa likvärdig ersättning i form av ett annat fritidshus.

12.2 Prisnedsättning: Hyrestagaren får kräva en proportionerlig nedsättning av hyresbeloppet, för den tid då en brist har sänkt hyresobjektets värde för hyrestagaren. Hyresbeloppet ska då sänkas med differensen mellan värdet på semestervistelsen vid försäljningstidpunkten utan brist och värdet med de faktiska bristerna. Det är en förutsättning för det ovanstående att DC på fritidshusägarens vägnar inte genast har avhjälpt bristen, eller att bristen inte kunde avhjälpas inom rimlig tid efter hyrestagarens reklamation, och det vilar därmed på hyrestagarens ansvar att skyndsamt informera om en brist (reklamera).

12.3 Hävning: Om hyresobjektet är bristfälligt och DC på fritidshusägarens vägnar inte genast avhjälper bristen, eller om den inte kan avhjälpas inom rimlig tid, får hyrestagaren häva hyresavtalet, om bristen måste anses väsentlig eller om DC eller fritidshusägaren har handlat försumligt. Hävningen ska av bevismässiga orsaker ske skriftligt till DC via e-post, fax eller brev. Vid hävningen är hyrestagaren skyldig att betala DC den del av hyresbeloppet som beräknas för den tid då hyrestagaren har utnyttjat fritidshuset.

12.4 Reklamationsfrist: Om hyresobjektet är bristfälligt vid hyresperiodens inledning ska hyrestagaren, för att inte förlora rätten att senare åberopa bristen, senast fyra veckor efter hyresperiodens inledning meddela DC att hen vill göra den gällande. Notera att kompensation inte kan krävas om inte DC får möjlighet att avhjälpa bristen.

13. Ansvarsfriskrivning för brister

13.1 Fritidshusägaren och DC kan inte göras ersättningsskyldigt för brister i hyresobjektet samt tillbehör till hyresobjektet om inte DC och/eller fritidshusägaren har handlat grovt oaktsamt eller uppsåtligt.

13.2 För information som lämnas av DC antingen muntligt eller i katalog, på hemsida eller i annat material som publiceras av DC, som inte motsvarar de faktiska förhållandena i fritidshuset eller på semesterorten, och som utgör en brist i förhållande till det som har avtalats kan DC inte göras ersättningsskyldigt om inte informationen har lämnats genom grov oaktsamhet eller uppsåt.

13.3 DC är inte ansvarigt för brister i hyresobjektet som beror på förhållanden som kan tillskrivas ägaren av fritidshuset. DC ansvarar därmed inte för omständigheter som utgör brister i förhållande till det som har avtalats, som kan tillskrivas ägaren av fritidshuset.

13.4 Vid en uppsägning i enlighet med punkt 10.1–10.3 i detta avtal kan DC inte göras ersättningsskyldigt för att ägaren av fritidshuset inte kan ställa fritidshuset till förfogande, om inte DC eller ägaren av fritidshuset har agerat på ett sätt som medför ansvar genom grov oaktsamhet eller uppsåt.

14. Ansvarsfriskrivning för skador

14.1 Följande gäller för skador som orsakas på hyrestagarens privata och yrkesmässiga föremål, samt på privata och yrkesmässiga föremål som tillhör personer som hyrestagaren givit tillgång till hyresobjektet: För skador som orsakas på privata och yrkesmässiga föremål på grund av defekter i fritidshuset, dess inventarier, däribland elapparater, loft och sängar (madrasser och sängkläder) samt till hyresobjektet knutna tillbehör, däribland ex.vis båtar, cyklar, lekredskap, trädgårdsmöbler och grillar, som ägaren av fritidshuset som mellanhand eller tillverkare genom enkel oaktsamhet har omsatt, ansvarar DC som förmedlare inte för enligt sedvanliga regler i dansk rätt. DC kan vidare inte göras självständigt ansvarigt för produktskador enligt sedvanliga regler i dansk rätt om inte DC har orsakat skadan genom grov oaktsamhet eller uppsåt.

14.2 DCs ersättningsansvar som förmedlare är begränsat eller uteslutet i den mån det på grund av internationella avtal eller lagregler som tillämpas på tjänster som en part som utför tjänster (t.ex. en ägare av fritidshus) skall utföra, endast är under särskilda förutsättningar eller begränsningar som ett ersättningsansvar kan göras gällande gentemot den part som erbjuder tjänsten eller om detta under särskilda omständigheter är helt uteslutet.

14.3 DC kan som förmedlare inte göras ansvarigt för avbokningar eller ändringar i samband med tjänster som kunden har hyrt eller beställt direkt utan DCs förmedling.

15. Sjukdom

15.1 Omkostnader i samband med sjukdom under semestervistelsen, däribland kostnader för eventuell hemtransport, bärs av hyrestagaren. Vid avbeställning på grund av sjukdom ska hänvisning ske direkt till DC, först via telefon och därefter skriftligt.

16. Adresser

16.1 DanCenter A/S, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø, tel.nr.: +45 7013 0000

16.2 DanCenter GmbH., Weserwork Gmbh, Hermann-Ritter-Straße 112, 28197 Bremen, tel.nr. +49 40 309 7030 (skall användas för avhjälpande i Tyskland).

16.3 Gouda Rejseforsikring, A.C. Meyers Vænge, 2450 København, Tlf.: +45 8820 8820

17. Reklamation

17.1 Fritidshusägaren och DC önskar alla gäster en trevlig semestervistelse. Om det mot förmodan ändå skulle uppstå problem, fel eller brister ska hyrestagaren genast vända sig till DC eller dennes lokala representant.

17.1.1 Enligt dansk rätts allmänna villkor är gäster skyldiga att se till att eventuella fel och brister undviks eller sker i minsta möjliga omfattning.

17.1.2 Om hyresobjektet har en brist är hyrestagaren skyldig att genast meddela DC om detta, så att DC på fritidshusägarens vägnar kan avhjälpa bristen. Hyrestagarens tillgång till avhjälpande gäller dock inte om det medför att DC och/eller fritidshusägaren. får oproportionerliga omkostnader eller om det utgör en väsentlig olägenhet för DC och/eller fritidshusägaren. Om DC på fritidshusägarens vägnar erbjuder att avhjälpa bristen får hyrestagaren inte åberopa bristen, om avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan omkostnader eller väsentlig olägenhet för hyrestagaren. Avhjälpande får även ske genom en omplacering av hyrestagaren. Om hyrestagaren underlåter att informera DC om brister har han eller hon inte rätt att häva hyresavtalet eller kräva ersättning för detta.

17.2 Reklamation ska ske skriftligt till en av de respektive adresser som anges ovan (beroende på vem avtalet har ingåtts med). Reklamationer godkänns endast om de kommer DC tillhanda skyndsamt och senast fyra veckor efter hyrans inledning. Reklamationer som anmäls senare kan inte godkännas. DC äger rätten att hantera reklamationer på fritidshusägarens vägnar.

17.3 DanCenter är medlem i Feriehusudlejernes Brancheforening, som tillsammans med konsumentföreningen har inrättat -Ankenævnet for Feriehusudlejning- , en privat godkänd överklagandenämnd. Ankenævnet for Feriehusudlejning behandlar konsumentklagomål på fritidshus belägna i Danmark och övriga EU. Klagomålen kan gälla i princip alla brister som grundar sig på ett hyresavtal. Läs mer på www.fbnet.dk, här framgår även kontaktupplysningar.

17.4 Klagomål gällande hyra av ett fritidshus förmedlat genom DC kan även skickas till Konkurrens- och konsumentmyndighetens central för klagoärenden; Carl Jacobsen Vej 35, DK-2500 Valby. Du kan även skicka ditt klagomål till centralen via www.forbrug.dk. Du kan också använda EU-kommissionens internetportal för att lämna ett klagomål. Detta är särskilt viktigt om du är en konsument bosatt i ett annat EU-land. Klagomålet skall då lämnas online via: http://ec.europa.eu/odr. Vid sådant klagomål skall du ange vår e-postadress: info@dancenter.com

18. Hävning av enskilda bestämmelser

18.1 Hävning av enskilda bestämmelser i hyresvillkoren medför inte hävning av samtliga hyresvillkor, respektive hela hyresavtalet.

19. Förbud mot kvittning

19.1 Hyrestagaren har inte rätt att kvitta sitt krav mot betalningen av de fastställda priserna. Undantagna är emellertid obestridda respektive lagstadgade och fastställda krav.

20. Förbud mot överlåtelse

20.1 Oavsett skäl kan hyrestagarens krav med anledning av en vistelse inte överlåtas till en tredjeman (inte heller en make/maka).

21. Övrigt

21.1 Fritidshusen hyrs ut i den ordning som de bokas av hyrestagarna.

21.2 DC reserverar sig för bild- och tryckfel.

21.3 All yrkesmässig användning, däribland hel eller delvis kopiering av DCs material, är förbjuden i enlighet med gällande dansk lag, Copyright 01.10.2000

22. Behörig domstol och gällande lag

22.1 Alla tvister, oavsett vad de gäller, mellan DC och norska, svenska, tyska och sydeuropeiska gäster skall hanteras enligt internationella förrättnings- och lagvalsregler som stipuleras i Luganokonventionens artikel 16, nr. 1, stycke a. Således skall tvister avseende ett fritidshus som är beläget i Danmark lösas i danska rättsinstanser och avgöras i enlighet med dansk rätt. På motsvarande sätt ska tvister avseende norska, svenska, sydeuropeiska och tyska fritidshus lösas i norska, svenska, sydeuropeiska och tyska rättsinstanser och avgöras i enlighet med norsk, svensk, sydeuropeisk och tysk rätt. Ovanstående regler gäller också vid tvister avseende brister, oavsett den rättsliga följden, och oavsett om DC påstås vara självständigt ansvarigt eller skyldigt att uppfylla andras ansvar. Detsamma gäller för tvister om produktansvar och oavsett om DC påstås vara självständigt ansvarigt eller ansvara som mellanman. Detta gäller oavsett om kravet ställs inom eller utanför kontraktsförhållandet och oavsett om kravet har stöd i vanliga ersättningsregler eller regler som är baserade på rådets direktiv om produktansvar (85/374/EEG) med senare ändringar.

Fritidshus/Stug - ABC

Fritidshusens ABC ger råd om praktiska saker. För att det ska vara mer överskådligt och lätt att hitta har de praktiska råden och tipsen ordnats i bokstavsordning:

Allergi: Vänligen notera att även i fritidshus där husdjur inte är tillåtna kan allergi ändå bryta ut, eftersom DC inte har någon möjlighet att påverka pollen, damm m.m.

Ankomst och avresa: Om inget annat avtalas står fritidshuset till förfogande från inflyttningsdagen kl. 16.00 till utflyttningsdagen kl. 10.00.

Annex: Ett annex är en självständig liten byggnad på tomten som är försedd med extra sovplatser. Som regel finns det varken kök eller badrum i ett annex och uppvärmningsmöjligheter kan inte förväntas under kalla perioder.

Avståndsangivelser: Alla avstånd är ungefärliga angivelser mätta fågelvägen. Avstånd till affärer avser den närmaste affären (ofta endast säsongsöppen), där det nödvändigaste kan köpas. Eftersom restauranger och affärer kan stänga med kort varsel tar DC inte på sig något ansvar för detta. I Norge och Sverige kan det till många fritidshus gå en stig från parkeringsplatsen till fritidshuset. En sådan stig kan ha varierande standard. På vintern kan en sådan stig vara reducerad till en stig med nedtrampad snö. Om du har svårt att gå kan du kontakta DC i förväg, så att du kan få mer information om standarden.

Badrum: Fritidshusen är som regel utrustade med handdusch med väggbeslag (i vissa fall ansluten till ett handfat), ofta utan duschdraperi och vanligen med golvbrunn. Det kan också finnas andra typer av wc. Varmvattenbehållaren rymmer i danska och tyska hus cirka 30-60 liter, medan norska och svenska hus har en behållare på cirka 30-100 liter. Det räcker alltså till en dusch. Behållaren värmer dock snabbt upp nytt vatten.

Badtunna: Ett större, utomhus träbadkar utan massagefunktion. Detta badkar värms oftast upp genom eldning med brasved. Kan ha olika storlekar 4 - 8 personer. DanCenter utför ingen service av vildmarkspooler och vi kan därför inte garantera kvalitén på vattnet.

Barn: Endast om det tydligt framgår av beskrivningen av fritidshuset finns det en barnsäng i fritidshuset. Det handlar ofta om en resesäng, som kan användas av barn upp till en ålder av högst 3 år. I Danmark finns det även möjlighet att hyra barnsängar via DCs lokalkontor. Täcke och huvudkudde medtas av hyrestagaren själv. Om hyrestagaren själv medtar eller hyr en barnsäng uppmärksammar vi på att det inte nödvändigtvis finns plats för barnsängen i föräldrasovrummet. Kontakta DCs lokalkontor för närmare upplysningar om detta. I fritidshuset finns normalt inget skötbord. Det finns även endast en hög barnstol till förfogande i fritidshuset om detta tydligt framgår av beskrivningen av fritidshuset. I Danmark kan man hyra en hög barnstol och barnsäng på DCs lokalkontor.

Buller: Även i fritidsområden kan ni som turister utsättas för buller. Även under semestern måste samhället fungera: Trafik, byggen och militärövningar m.m. kan DC inte ta något ansvar för.

Båt/motor: Om det finns båt respektive båt med motor inkluderat i priset eller för hyra är man under hyrestiden ansvarig för skötsel, tömning av vatten, förtöjning osv. Åror, bensintank och andra lösa delar bör förvaras i fritidshuset. Barn under 16 år får endast använda båten i sällskap av en vuxen. Godkända flytvästar skall användas. Efter användning ska båten dras upp så långt på land som möjligt för att vara skyddad mot högvatten. Om dessa regler – samt eventuellt ytterligare regler som har fastställts av ägaren – ignoreras, och hyrestagaren överträder dessa måste hyrestagaren betala för eventuella skador. Användningen av båten är beroende av väderförhållandena. Särskilt på vintern kan användning av båt och motor vara begränsad eller till och med omöjlig, ex.vis på grund av is. Bensin ingår inte i priset. Användningen av båt sker på egen risk/eget ansvar.

Vi uppmärksammar i övrigt på att båten eventuellt kan finnas en bit ifrån huset. I Norge skall man inneha båtförarbevis, om man är född den 1/1 1980 eller senare och ska köra en fritidsbåt som är längre än 8 meter eller som har en motor på mer än 25 HK. I Danmark kan båten endast användas om det finns ankare, ankartåg, två åror och två årtullar till båten. Båtar kan endast hyras på veckobasis. DC kan inte garantera båtens skick, eftersom det handlar om en extra tjänst, som ägaren av fritidshuset ställer till förfogande. Om ägaren anser att det på grund av vädret inte är försvarbart att färdas i båt på havet får ägaren undanhålla båten. Betalning för hyra av båt och evt. motor skall alltid ske vid din ankomst direkt till ägaren, dennes representat eller lokalkontoret.

Cyklar, roddbåtar, lekredskap och trädgårdsmöbler: DC tar inte på sig något ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av användning av studsmatta och andra lekredskap. Om det inte framgår av beskrivningen av fritidshuset är cyklar, roddbåtar, lekredskap och trädgårdsmöbler extrautrustning som inte påverkar prissättningen av fritidshuset. Vid brister eller funktionsfel kan ingen sänkning av hyresbeloppet krävas.

Dricksvatten i Norge och Sverige: Indraget dricksvatten från brunnar eller cisterner kan bli ett problem om det blir torka eller en så kall vinter att vattnet fryser. DC kommer naturligtvis att göra vårt bästa för att lösa detta, men om du tvingas hämta vatten i hinkar utgör det inte skäl för sänkning av hyran. I vissa områden kan missfärgat vatten förekomma. Det har inget med vattnets kvalitet att göra och vattnet kan ändå drickas.

Extrakostnader: Förbrukningsrelaterade kostnader är inte inkluderade i hyresbeloppet. Förbrukningsrelaterade kostnader så som ström, vatten, värme, gas mm avräknas efter förbrukning. Avräkning av eventuella förbukningsrelaterade kostnader skall göras i landets valuta. Avräkning för eventuella förbrukningsrelaterade kostnader skall ske samtidigt med återlämnande av nyckel till ägaren, dennes representat eller lokalkontoret. Betalning för hyra av båt, motor, sänglinne eller slutstädning skall alltid ske vid din ankomst direkt till ägaren, dennes representat eller lokalkontoret. Om fritidshuset har kamin, öppen spis eller liknade skall du själv ombesörja inköp av ved.

Extrabäddar: Vanligtvis en bäddsoffa, en schäslong eller enbart lösa polyetermadrasser, som man lägger på golvet för att få extra sovplatser.

Extrautrustning: Alla hus har en komplett köksservis till det antal personer som fritidshuset är avsett för. Linne, kökshanddukar, disktrasor och handdukar kan beställas om ni inte själva vill ta med det. Beställning av extrautrustning kan ske via internet i samband med bokningen eller genom kontakt med ett av våra lokalkontor.

Om ni har barn under 2 år ber vi er ta med en barnsäng eller beställa en barnsäng på DCs lokalkontor. Vid beställning av barnsäng kan det inte garanteras att det finns plats för barnsängen i föräldrasovrummet. Om det anges i beskrivningen av fritidshuset att det finns en barnsäng i fritidshuset, och ni bara behöver en barnsäng, är beställningen inte nödvändig. Slutligen finns det möjlighet att beställa leverans av hyrd extrautrustning. På så sätt slipper ni köra flera gånger mellan fritidshuset och lokalkontoret, och kan vid ankomsten genast börja använda fritidshuset och alla dess faciliteter. Hyrestagaren ska själv ombesörja återlämnandet av den hyrda extrautrustningen till lokalkontoret. Det ovanstående gäller endast i Danmark. I Norge och Sverige kan utrustning i enskilda fall beställas hos fritidshusets ägare. Notera vänligen att extrautrustningen kan vara slutsåld under perioder med stor omsättning. Vi rekommenderar därför alltid hyrestagaren att beställa extrautrustning och slutstädning vid bokningen av fritidshuset. Priserna kan vara olika hos enskilda lokala samarbetspartners (t.ex. på semestercenter). Fester: Det är inte tillåtet att hålla stora fester eller andra begivenheter som sliter extra hårt på fritidshusen.

Fiskekort i Danmark: Alla mellan 18 och 67 år som vill fiska ska ha ett fiskekort. Det krävs fiskekort om man vill fiska med fiskespö i saltvatten (hav, fjordar, bukter och liknande) samt allmänt tillgängligt sötvatten (sjöar, åar och liknande). Information om fiskekort fås hos den lokala turistbyrån eller på www.fisketegn.dk.

Fiskekort i Norge: En fiskeavgift ska betalas av alla över 16 år. Havsfiske är gratis, med undantag för lax och havsöring. Priset för ett fiskekort kan variera mellan olika orter. Fiskekort kan köpas på postkontoret, turistbyrån eller av husägaren på platsen.

Fiskekort i Sverige: Det krävs fiskekort i Sverige, men de är delvis gratis. I vissa insjöar och älvar krävs dock en betalning. I vissa insjöar råder fiskeförbud under kräftsäsongen (augusti). Notera vänligen de olika lokala och regionala bestämmelserna. Du kan fråga mer på den lokala turistbyrån eller på www.visitsweden.com.

Fritidshus: Nästan alla danska, norska, svenska och tyska fritidshus/stugor är privatägda. Fritidshusen är därför individuellt och personligt inredda efter den enskilde ägarens smak och ekonomiska möjligheter. Ägarens privata föremål kan därför ofta finnas i stugan/fritidshuset. Stugor/fritidshus som ser ut att likna en standardkvalitet är därför inte jämförbara. I norska och svenska fritidshus har dörrar ofta ersatts med ett draperi. I klassiska stugor/fritidshus kan och bör det inte ställas krav på kvalitet och utrustning.

Fritidshusets storlek: I danska och sydeuropeiska fritidshus är den areal som framgår av beskrivningen av fritidshuset beräknad efter bruttoyttermåttet, och tomtens areal anges som en bruttoareal. I tyska fritidshus är kvadratmeterangivelserna mätta utifrån grundens area och boarean.

Garderobsutrymme: Garderobsutrymmet är ofta mycket begränsat i ett fritidshus. Det förekommer att det i stället för luckor på garderobens front har satts upp ett draperi.

Golvvärme: I fritidshus med värmekablar i golvet ska man alltid låta värmen vara på vid avresa på höst, vinter och vår, eftersom det annars tar ett dygn att värma upp fritidshuset igen.

Husdjur, allmänt: Det är endast tillåtet att ta med husdjur i de fritidshus som i beskrivningen av fritidshuset är märkta med en hundsymbol. Hundar ska gå i koppel. Om husdjur medtas utomlands ska husdjuret ha undersökts i förväg hos den egna veterinären. DC kan inte hjälpa till med detta. Notera vänligen att även om det anges att husdjur inte är tillåtna i fritidshuset är det inte liktydigt med att det inte har varit husdjur i fritidshuset kort innan en hyra inleds. Notera vidare att DC också erbjuder en hundförsäkring.

Internet/WiFi: I vissa stugor/fritidshus är tillgången till WiFi/Internet begränsad. DC avråder därför både streaming och nedladdning av tunga filer. DC kan inte heller garantera att förbindelsen är lämplig för yrkesmässig användning. Om stugan/fritidshuset har tillgång till WiFi, framgår detta tydligt i beskrivningen av stugan/fritidshuset. Finns det tillgång till internet, trots att det inte anges i husbeskrivningen, är det en förmån som DC inte ansvarar för.

Kamin: Kamin betyder inte alltid en murad öppen spis, eller braskamin det kan ofta vara en gjutjärnskamin med öppen eller stängd eldstad.

Loft: Avsats under taket (öppet loftrum) avsedd för extra sovplatser för barn och unga. Det är normalt inga bekväma sovplatser, och det är som regel inte ståhöjd på loftet. Sovplatserna består vanligen av lösa madrasser som ligger på loftets golv. Åtkomsten till loftet sker ofta via en brant trappa.

Lokalkontor: I Danmark, Norge och Sverige har DC ett nätverk av lokalkontor, som står till ert förfogande med information samt hjälp vid skador, brister och reklamationer avseende fritidshuset. Det bör dock noteras att det i Norge och Sverige kan vara långt mellan lokalkontoret och fritidshuset. Om du mot förväntan inte skulle kunna få kontakt med vårt lokalkontor kan du vända dig till: DC Norge på tel.: +47 22 41 19 35. DC Danmark/Sverige på tel.: +45 70 13 00. DC Tyskland på tel.: +49 40 3097030.

Medtag själv följande: Hyrestagaren uppmanas att själv ta med sänglinne, handdukar, kökshanddukar, golvtrasor, diskmedel, rengöringsmedel och toalettpapper samt eventuellt madrass och kudde till barnsäng. I Danmark går det att hyra sänglinne och handdukar på DCs lokalkontor.

Militärövningar: I följande danska områden kan det tillfälligtvis förekomma militärövningar inom en radie på cirka 20 km: Blåvand, Henne, Vejers, Oksbøl, Tranum, Rømø, Jægerspris, Sjællands Odde, Vestre Sømarken, Boderne, Halk och Hevring. Under högsäsong är dessa övningar begränsade till ett minimum. Se även avsnittet om buller.

Modellfoton eller teckningar: Helt nya fritidshus som inte är färdigbyggda eller fritidshus som är under ombyggnation är inte illustrerade med originalfoton, utan med modellfoton eller teckningar. Det kan därför förekomma avvikelser i möbleringen. För nya hus gäller vidare att utomhusytor, exempelvis gräsmattor m.m., inte kan förväntas vara bevuxna.

Naturtomt: En naturtomt är en tomt som är bevuxen exempelvis som äng eller med strandråg, skog eller hed. På en naturtomt kan det alltså inte förväntas en välskött gräsmatta, som kan användas för familjens eventuella idrottsaktiviteter eller liknande.

Nyckelutlämning: I Danmark sker nyckelutlämningen från DCs lokalkontor eller från de av DC angivna nyckelutlämningsställena. Nyckelutlämningsstället framgår av hyresbeviset. I Norge och Sverige äger nyckelutlämningen rum vid stugan/fritidshuset, där det är ägaren som överlämnar nyckeln och samtidigt förmedlar viktig information. Nyckeln ska återlämnas på samma ställe som den hämtades på. Se ditt hyresbevis för exakt information.

Obligatoriskt energitillägg: Obligatoriskt energitillägg förekommer inte särskilt ofta. I de fall det förekommer är det i stugor/fritidshus där det inte är möjligt att mäta den förbrukade energin. Därför krävs ett fast tillägg för exempelvis uppvärmning. Utöver detta kan betalning eventuellt krävas för separat mätbar energiförbrukning.

Poolhus: Ägaren av fritidshuset eller en av DCs medarbetare genomför en veckokontroll av tekniken och vattenkvaliteten för att se till att ni får ett optimalt utnyttjande av poolen. Notera att temperaturen i poolen som standard ligger på 24 grader och därför inte kan förväntas vara högre. Vänligen respektera badreglerna som finns i huset eller som kan lämnas ut på DCs lokalkontor.

Reklamationer: Eventuella reklamationer ska omedelbart meddelas DCs lokalkontor. Låt inte semesterglädjen förstöras av små fel och brister. DCs lokalkontor ger omedelbart den ansvarige ägaren av fritidshuset information om er reklamation, så att denne kan avhjälpa felet så snart som möjligt.

Rökpolicy: I fritidshus där rökning är förbjudet ber vi er att respektera detta. DC kan dock inte garantera att det inte har rökts i fritidshuset.

Skadedjur: De flesta fritidshus ligger i den fria naturen, och det kan därför finnas insekter och liknande (möss, getingar, myror, tvestjärtar osv.) i och runt fritidshuset. Kontakta DCs lokalkontor för eventuellt avhjälpande.

Skador: Eventuella skador på fritidshuset eller dess inventarier, som uppstår under hyrestiden, ska genast anmälas till DC. Om dessa skador har uppstått under din semestervistelse är du ersättningsskyldig för detta. Skador ska ersättas till ägaren av fritidshuset, även om du är utan skuld. Ersättning för ej anmälda skador som har uppstått och förorsakats under din semestervistelse kommer att krävas av dig. Notera vänligen att eventuella senare krav på betalning av ej anmälda skador kan utökas med krav på täckning av förluster och kostnader för ägaren av fritidshuset eller för de senare hyrestagarna. I den omfattning det är möjligt ska oanmälda skador göras gällande inom en månad efter hyrestidens slut.

Slutstädning: Vid avresan ska fritidshuset lämnas i ordnat och städat skick, jfr. punkt 3.1. Om du har beställt och betalat för slutstädning ska fritidshuset lämnas i ordning och disken ska vara diskad. Kom ihåg att stänga alla fönster och låsa alla dörrar innan ni lämnar fritidshuset. Om du inte själv vill utföra slutstädningen kan den beställas på DCs lokalkontor – i Norge och Sverige i vissa fall hos ägare eller dennes representant. Om denna möjlighet finns framgår det av beskrivningen av fritidshuset. Om ni själva vill utföra städningen finns en checklista med kraven på en slutstädning i den utlämnade husmappen. Om ni inte har fått en husmapp vid ankomsten kan ni hämta en checklista på lokalkontoret, hos ägaren eller dennes lokale representant. För vissa fritidshus ingår slutstädningen i hyran. Det framgår av att det finns två prisrader. Det översta är priset för en vecka inklusive slutstädning (1 vecka), och det understa är priset för den efterföljande veckan.

Sophämtning: I Danmark sker sophämtning inte alltid på in- och utflyttningsdagen, utan oftast under veckan. I de flesta fritidshusområden i Norge och Sverige är sophämtningen inte organiserad. Du måste själv sörja för tömning av sopor. I de flesta områden finns soptunnor på parkeringsplatsen eller vid vägen.

Spa eller bubbelpool = Ett större badkar eller en mindre bassäng med undervattensmassage. Allt efter storlek med plats för 1–8 personer. Vänligen respektera badreglerna som finns i fritidshuset eller som kan fås på DCs lokalkontor.

Stugkategorier: DC:s stugkaterogisering har uteslutande en vägledande funktion. Då varje stuga/fritidshus är unik, kan dessa av samma stjärnkategori inte nödvändigtvis jämställas. För ett mer objektivt omdöme av stugan/fritidshuset, hänvisar vi till gästomdömet.

Ström/avläsning: Elmätare och andra typer av mätare som har förbrukningsberoende kostnader ska avläsas vid både ankomst och avresa, och siffran ska noteras på den blankett som lämnas ut vid avhämtning av nyckeln. Notera vänligen att elmätaren är utan decimaler och ska läsas som hel kWh-förbrukning. Vid avlämnandet av nyckeln avräknas eventuella förbrukningsberoende kostnader samt vedförbrukning. Tänk på att informera om e-postadress och ert kontonummer, så att eventuell deposition kan återbetalas. Om ni önskar beräkna ett belopp för hur mycket ni kommer att betala för el m.m. vid avresan, är det en god idé att notera er kWh-förbrukning efter de första 24 timmarna. Därefter multiplicerar ni kWh-förbrukningen med priset per kWh och antalet vistelsedagar. Om ni vill spara på strömkostnaden bör ni sänka förbrukningen av elvärme, golvvärme, bastu, bubbelpool, solarium samt alltid täcka poolen med ett poolskydd när den inte används. Även om det är kallt utanför behöver kanske inte alla värmeapparater vara påslagna. Om ni tvekar kan ni alltid fråga på lokalkontoret, ägaren eller dennes representant när ni hämtar nyckeln.

Sängar: Sängmadrasser förekommer även som skumgummimadrasser på lamellbottnar. Standardmåttet är 180–190 x 70–85 cm. Notera vänligen att dubbelsängar även kan vara 2 enkelsängar som har ställts ihop, så att de kan fungera ungefär som en dubbelsäng. 3/4-sängar är dubbelsängar med 120–140 cm bredd. Det finns sällan sidobrädor till våningssängar i fritidshusen i Norge och Sverige.

Tekniska apparater: Om de tekniska apparaterna mot förmodan inte skulle fungera kan du kontakta det lokala DC-kontoret. Det lokala DC-kontoret kontaktar därefter så snabbt som möjligt fritidshusets ägare för att snabbt avhjälpa felet. Vi ber er dock vänligen ha förståelse för att det kan förekomma en viss väntetid i samband med detta, efter det som regel måste tillkallas hantverkshjälp, beställas reservdelar o.dyl.

Terrasser: Fritidshuset kan ha en eller flera terrasser. Dessa kan vara öppna terrasser eller mer eller mindre övertäckta, och de består för det mesta av trä, flisor eller sten.

Tilläggstjänster: I Danmark avhämtas tilläggstjänster, exempelvis barnsäng, barnstol osv. på lokalkontoret, om inte annat har avtalats.

Toalettavlopp: Det är inte alla stugor/fritidshus som är anslutna till det allmänna avloppssystemet. För att undvika stopp i wc och avlopp får blöjor, bindor och liknande aldrig spolas ner i toaletten. Om det ändå blir stopp i wc eller om septiktanken blir full bör ni vänligen kontakta DCs lokalkontor, som därefter kontaktar ägaren av fritidshuset för ett snabbt avhjälpande.

Toalettförhållanden i Norge: Utedass är som regel ett litet hus som ligger 5–10 meter från fritidshuset. Biologiska toaletter är nästan alltid monterade i ett uppvärmt rum i fritidshuset och har ventilation. De är moderna, luktfria och behöver inte tömmas. Kemiska toaletter, så kallade torrklosetter, är inte lika enkla att använda. Här är det en kemisk vätska som binder lukten. Toaletten ska tömmas före avresan. Det finns också en i stort sett underhållsfri elektrisk toalett, där allt förbränns utan generande lukt.

Toalettförhållanden i Sverige: I Sverige förekommer oftast en av följande typer av toalett: TC = traditionellt utedass i separat byggnad. Mulltoa = i stort sett som TC – måste dock tömmas. Kemtoa = man tillsätter kemikalier, som bryter ner avföringen. Det kan förekomma en kemikalielukt. Frystoa = avföringen blir fryst till en klump, som man senare gräver ner. Eltoa = kondenserar vätskan. Lukt kan förekomma.

Trappor: Trappor i ett fritidshus kan vara mycket branta och är inte alltid lämpade för små barn eller personer som har besvär med att gå.

Trädgårdsmöbler och grillar: Trädgårdsmöbler och grillar kan inte förväntas vara rengjorda vid inflyttningen.

TV: I Danmark: Oftast bara skandinaviska program. I Tyskland: Oftast bara tyska program. I Norge och Sverige: Oftast bara norska och svenska program. Fritidshus med parabol kan oftast ta emot vissa utländska program. Se vänligen beskrivningen av fritidshuset för ytterligare information.

Uppvärmning av fritidshuset: Notera vänligen att fritidshuset inte kan förväntas vara uppvärmt vid ankomst. I Norge och Sverige är uppvärmningen av fritidshuset oftast elektrisk och förbrukningen betalas till ägaren av fritidshuset eller dennes representant. Ved och andra uppvärmningsmöjligheter (t.ex. gas) kan köpas på bensinstationer och liknande i området – i vissa fall av ägaren av fritidshuset eller dennes representant. Vid överdriven energiförbrukning måste man eventuellt betala ett energitillägg till ägaren av fritidshuset eller dennes representant. I norska hus är det mycket ovanligt att det finns uppvärmningsmöjligheter på andra våningen.

Ved till kamin/öppen spis: Ved som samlas in på stranden får inte användas, eftersom den innehåller salt och kan förstöra eldstaden.

Väderförhållanden: DC kan inte hållas ansvarig om ankomst till nyckelutlämningsplatsen eller stugan/fritidshuset, eller avresa därifrån, är omöjlig pga snöfall eller andra väderomständigheter på statliga och kommunala vägar.

Vägbeskrivning till stugan/fritidshuset: Bland de dokument som har skickats till dig finns även en vägbeskrivning till nyckelutlämningsstället/fritidshuset. Fråga eventuellt om vägen på plats. förstöra eldstaden.

Väderförhållanden: DC kan inte hållas ansvarig om ankomst till nyckelutlämningsplatsen eller stugan/fritidshuset, eller avresa därifrån, är omöjlig pga snöfall eller andra väderomständigheter på statliga och kommunala vägar.

Vägbeskrivning till stugan/fritidshuset: Bland de dokument som har skickats till dig finns även en vägbeskrivning till nyckelutlämningsstället/fritidshuset. Fråga eventuellt om vägen på plats.